Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Beslutsfattande och organisation / Kommunstrategi 2024-2030
kirkkonummi

Kommunstrategi 2024-2030

Kyrkslätts kommunstrategi för åren 2024-2030 godkändes vid kommunfullmäktiges sammanträde 4.3.2024.

Kommunstrategin är en plan som styr kommunens verksamhet och beslutsfattande och definierar kommunens riktning och dess viktigaste långsiktiga mål. Enligt 37 § i kommunallagen ska kommunen ha en kommunstrategi ur vilken kommunens mest centrala beslutsfattande, planering och utveckling härleds. Syftet med den nya kommunstrategin är att förtydliga, koncentrera och precisera den nuvarande strategin. I strategin beaktas de kommande förändringarna i verksamhetsmiljön, så som överföringen av ansvaret för arbetskrafts- och näringslivstjänsterna till kommunen år 2025. I och med välfärdsområdesreformen har kommunens ansvarsområden förändrats avsevärt.

Den nya kommunstrategin består av visioner och tre mål under vilka sammanlagt 19 mål för strategiperioden har ställts. Därtill innehåller strategin övergripande teman och strategimätare.

Vision

Kyrkslätt,
nära människan och naturen från Porkala till Noux.  

Kyrkslätt,
den mest eftersökta och livskraftigaste kommunen i metropolområdet  

Kyrkslätt,
en hållbar, tvåspråkig och internationell bildningskommun 700 år.  

Mål

Strategin består av tre mål som är uppdelade i 19 olika mål. Bekanta dig med målen genom att klicka på dem!

Ett gemenskapligt och levande Kyrkslätt– från Porkala till Noux  

Kyrkslätt är en trivsam, trygg, naturnära och småhusdominerad kommun för sina invånare i alla åldrar. Kommunen är en
barn-, ungdoms- och åldersvänlig och gemenskaplig bostadsort. Vi utvecklar kommunens centrum på ett småstadsaktigt sätt.

Vårt kommuncentrum är en levande mötesplats som lockar en att trivas och som är känd för såval evenemang och ett
omfattande serviceutbud.

Våra attraktions- och hållkraftsfaktorer är säregna byar och områden med en stark egen identitet.

Vi främjar gott liv och smidig vardag för
kommuninvånare i alla åldrar, vilket stöds
av lättillgängliga och högklassiga offentliga
tjänster. Verksamheten i kommunen är
engagerande, och vi utvecklar den
tillsammans med kommuninvånarna och
sammanslutningarna.

Vi inspirerar kommuninvånarna till en aktiv
livsstil, att röra sig och att ta del av
kulturen. I Kyrkslätt finns möjlighet till
möten och upplevelser i naturen och på
evenemang, såväl till vardag som till fest.

Vi stärker samarbetsnätverken med andra
kommuner, näringslivet och den tredje
sektorn.

Ett växande och hållbart Kyrkslätt – Den mest eftersökta, vitala och livskraftigaste kommunen i metropolområdet  

I Kyrkslätt finns mångsidigt och högklassigt boende för personer i alla åldrar – nära naturen, havet och sjöar.

Vi växer planmässigt och behärskat i en småhusdominerad kommun.
Vårt serviceutbud svarar mot den ökande och åldrande befolkningens behov.

Vår ekonomi är i långsiktig balans. Vi investerar hållbart, agerar kostnadseffektivt och ökar inkomstbasen.

Vi är en företagar- och företagsvänlig kommun som säkerställer tillväxt- och verksamhetsförutsättningarna för företagen. Vi gör det genom att ha hand om utbudet på tomter och verksamhetslokaler och smidiga processer för planläggning och beviljande av tillstånd.
Vi lockar aktivt och målmedvetet nya företag till att etablera sig i Kyrkslätt och säkerställer näringslivets livskraft.
Landsbygdsnäringarna är livskraftiga och vi främjar närproduktion av mat.

Vi beaktar de olika
hållbarhetsdimensionerna i all vår
verksamhet och planering. Vi stöder och
uppmuntrar kommuninvånarna till en
hållbar livsstil.

Vi agerar aktivt för att uppnå klimatmålen
och värnar om naturens mångfald. Våra
trumfkort är närheten till havet, sjöar och
naturen, som vi värnar om och nyttjar i
främjandet av såväl kommuninvånarnas
välmående som marknadsföringen av
kommunen.

I Kyrkslätt är det lätt att ta sig fram med
olika färdmedel. Vi utvecklar
kollektivtrafikförbindelserna och gångoch cykeltrafiknätet i aktivt samarbete med aktörer inom trafiken och
trafikanvändare med särskild uppmärksamhet på tillgänglighet.

Ett kunnigt och lärande Kyrkslätt – Bildning i 700 år  

Vi är en stark bildningskommun där småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen är uppskattade. Vi
främjar en kultur med livslångt lärande
som inspirerar invånarna att utveckla sig
själva och ansluta sig till gemenskapen.
Våra lärmiljöer är trygga och sunda.

Vår resurs och vår rikedom är levande
tvåspråkighet.

Vi är en internationell kommun som
värdesätter mångfald och lockar
internationella sakkunniga.

Vi erbjuder en attraktiv och trivsam
arbetsplats och är en konkurrenskraftig
arbetsgivare. Vår personal mår bra och
utvecklar sitt kunnande
framtidsmedvetet. Vårt ledarskap är
högklassigt. Vi säkerställer tillgången på
kunnig arbetskraft och vi skapar
möjligheter för arbetssökande och
arbetsgivare i Kyrkslätt och på
sysselsättningsområdet.

Vi främjar jämställdhet, jämlikhet och
integration genom att beakta de olika
befolkningsgruppernas behov.

Vi förnyar modigt våra förfaringssätt så
att de blir mer effektiva och mer
kundorienterade. Digitaliteten är en
naturlig del av våra lär- och
arbetsmiljöer.

Övergripande teman

Kommunikation
Vi informerar förutseende, planmässigt, i rätt tid, öppet och mångsidigt till målgrupperna, både internt och externt.

Informationsledarskap
Vi fattar proaktivt beslut utifrån högklassig beredning, högklassig
information och preliminär bedömning.

Främjande av välbefinnande
Vi främjar kommuninvånarnas och de kommunanställdas välmående, hälsa och upplevda livskvalitet.

Strategins mätare och uppföljning

Förverkligandet och uppnåendet av strategin och dess mål mäts med olika kvalitativa och kvantitativa mätare. För mätarna fastställs nuläge, målnivå och jämförelsefönster.

Utöver strategins mätare uppställs kortsiktigare mål och mätare årligen i budgeten.

Mätare

Genemskapligt och levande

 • Kommuninvånarenkät
 • Kundenkät
 • HYTE-koefficient
 • Utveckling av antalet invånare och nya bostäder i kommuncentrum (utveckling)
 • Utveckling av antalet småhusbostäder
 • Serviceföretagens antal och omsättning
 • Antal deltagare i evenemang och deras tillgänglighet (stora evenemang)

Växande och hållbart

 • Befolkningsförändring
 • Antal nya bostäder (småhusdominans; plan för markanvändning, boende och trafik MBT)
 • Ny bostadsbyggrätt (v-m2, plan för markanvändning, boende och trafik MBT)
 • Livskraft, attraktionskraft och kvarhållningskraft – index
 • Kommunbarometern
 • Växthusgasutsläpp per invånare (HINKU)
 • Skatteinkomster per invånare
 • Utvecklingen av samfundsskatteinkomsterna
 • Lånebestånd per invånare
 • Investeringar per invånare
 • Utveckling av över-/underskottet
 • Företagens antal och omsättning
 • Ökning av användningen av kollektivtrafiken
 • Gång- och cykelförbindelser (km, utveckling)

Kunnigt och lärande

 • Utbildningsnivåindex
 • Läropliktiga som avbrutit utbildningen på andra stadiet: gymnasium, yrkesutbildning
 • Antal kursdeltagare över 65 år i Medborgarinstitutet per år
 • TEAviisari (verksamhet för att främja hälsan och välbefinnandet bland invånarna)
 • Sysselsättnings- och arbetslöshetsgraden
 • Arbetstagarens rekommendationsindex (eNPS)
 • Enkäten om jämställdhet och likabehandling

Värden

Hållbarhet

Vi gör lösningar och val som är rättvisa och hållbara med tankepå miljön, ekonomin, kommuninvånarna och verksamheten.

Öppenhet

Öppenhet och transparens är utgångspunkten för all vår verksamhet.

Förtroende

Vår verksamhet baserar sig på ömsesidig respekt och
ömsesidigt förtroende.

Mod

Fördomsfrihet att pröva på nya saker och förutse förändringar i världen.

Bekanta dig med kommunstrategin!