Välj en sida
kirkkonummi

Masabyporten II

Situation: Inledningsskede (25.5.2023)

Detaljplaneområdet för Masabyporten II ligger i närheten av Masaby centrum och omfattar områden vid huvudinfartsleden. Planområdet ligger i korsningsområdet mellan Ring III och Sundsbergsvägen och har avgränsats enligt vägplanen så att det täcker områdesreserveringarna som behövs för den planskilda anslutningen som planeras på området. Planeringsområdet omfattar allmänna vägområden, gatuområden, närrekreationsområden, skyddsgrönområde, vattenområden samt naturskyddsområden som ägs av Finska staten, Kyrkslätts kommun och privatpersoner. Planeringsområdets totala areal är ca 10,4 ha.

Målsättningen med markanvändningen är att möjliggöra åtgärder enligt vägplanen för Ring III för att vägplanen: Förbättring av stamväg 50 (Ring III) vid Masaby och Majvik, Kyrkslätt, med trafikarrangemang ska kunna godkännas. Om den planskilda korsningen byggs förbättras områdets utvecklingsmöjligheter både med tanke på boendet och servicen och trafiksäkerheten för fordonstrafik förbättras avsevärt. Med detaljplanen tryggas också bevarandet av skyddsgrön- och naturskyddsområdena i närheten av den planskilda anslutningen.

Planläggningsprogram:


Godkännande av planen


Förslagsskede


Inledningsskede

Beslut: Detaljplanen för Masabyporten II (projekt 34103), anhängiggörande av detaljplanen och godkännande av programmet för deltagande och bedömning (MBL 62 § och 63 §)

Samhällstekniska nämnden 25.05.2023 § 62 

programmet för deltagande och bedömning

Uppgörande av detaljplanen anhängiggjord, kungörelse 28.6.2023


Utredningar

         

Planläggarens kontaktinformation:

Leena Kankaanpää

tel. 040 768 2414

förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi