Välj en sida
kirkkonummi

Revisionsnämnden

Enligt 121 § i kommunallagen har revisionsnämnden i uppgift att:

  1. bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om,
  2. bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt,
  3. bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens tillräcklighet, om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning,
  4. se till att granskningen av kommunen och dess dottersammanslutningar samordnas,
  5. övervaka att skyldigheten enligt 84 § att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna för fullmäktige,
  6. för kommunstyrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om nämndens uppgifter i förvaltningsstadgan samt till budget för utvärderingen och granskningen.
Ledamot Ersättare
Ordf. Ulla Seppälä Saml Vesa Hirvonen KD
Viceordf. Jerri Kämpe-
Hellenius
SFP Eja Björkqvist SFP
Sami Sailo Saml Viveca Lindgren Saml
Matti Tanskanen Sannf Juha Isotupa Sannf
Tuomo Tiitinen VF Elina Malmberg VF
Sea Eklund Gröna Miira Heiniö Gröna
Teppo Suontakanen SDP Sisko Päiviö-Laitinen SDP
Maija Lounamaa ProK Ramon Dibbets ProK
Katri Aula C Kimmo Collander C

Sekreterare: Outi Koskinen