Välj en sida
kirkkonummi

Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten

Affärsverket Kyrkslätts Vatten är ett kommunalt affärsverk inom kommunaltekniska sektorn. Affärsverkets direktion är underställd kommunstyrelsen. Affärsverket Kyrkslätts Vatten är underställt direktionen och handhar vattenförsörjning inom sitt verksamhetsområde enligt lagen om vattentjänster och erbjuder i mån av möjlighet vattentjänster också utanför dess eget verksamhetsområde.

Direktionen leder och övervakar affärsverkets verksamhet. Direktionen svarar för affärsverkets lönsamhet och ändamålsenligt ordnande av förvaltning och verksamhet samt av intern kontroll och riskhantering.

Ledamot Ersättare
Ordf Urho Blom Saml Viveca Lindgren Saml
Vice ordf Jukka Ylikoski Kirnu Santtu Vainionpää Sannf
Katja Juuti ProK Seppo Palkki ProK
Jens Gellin Gröna Sea Eklund Gröna
Siv Ahlberg SFP Niklas Sillman SFP

Kommunstyrelsens representant 2023-2025 Anna Aintila, i reserv Antti Kilappa

Föredragande: direktör för affärsverket Antti Levänen

Protokollförare: förvaltningssekreterare Suvi Wikström