Välj en sida
kirkkonummi

Situationsplan

Källa: Miljöministeriets anvisning om planer och utredningar som gäller byggande(2.1, s. 4)

Situationsplanens innehåll

Situationsplanen ska innehålla uppgifter om att det planerade byggnadsprojektet följer detaljplanen eller annan markanvändningsplan och byggnadsordningen samt att det svarar mot de krav som ställs på byggplatsen och användningen av den. Situationsplanen ska innehålla uppgifter om byggplatsen, byggnaden och gården före och efter det planerade byggnadsprojektet.

I fråga om ändringsarbete i en byggnad, en konstruktion eller gårdsarrangemang ska situationsplanen innehålla uppgifter om åtgärdernas verkningar på förhållandena på byggplatsen och dess användning.

Uppgifter om byggplatsen på situationsplanen

Situationsplanen ska vid behov innehålla följande uppgifter om byggplatsen:

1. byggplatsens gränser och deras mått;
2. de närmaste fastigheternas gränser samt i område med detaljplan kvartersgränser, gatu- och övriga områdesgränser;
3. fastighetens och angränsande områdens registernummer samt i område med detaljplan gatornas och vägarnas namn;
4. i område med detaljplan kvarterets, tomtens och befintliga byggnaders eller konstruktioners planbeteckningar och bestämmelser;
5. höjdtal och höjdkurvor för de planerade och befintliga höjdlägena och höjdförhållandena för byggplatsens hörn och gränser samt höjdförhållanden för fastigheterna i närmiljön tillräckligt långt utanför byggplatsen;
6. befintliga byggnader och konstruktioner på byggplatsen, sådana som ska uppföras och rivas, samt i tillräcklig omfattning byggnaderna i närmiljön;
7. kalkyl över våningsyta och antal bilplatser för byggplatsen, såvida inte särskild utredning görs.

Uppgifter om byggnaden i situationsplanen

Situationsplanen ska vid behov innehålla följande uppgifter om befintliga byggnader och planerade byggnader på byggplatsen:

1. den planerade byggnadens avstånd från tomtgränsen, byggnadens huvudmått räknat från ytterväggens utsida samt antalet våningar;
2. på en ritning som gäller reparations- eller ändringsarbeten den del av en befintlig byggnad som ska ändras;
3. byggnadens avstånd till strandlinjen om byggplatsen gränsar till strand;
4. för en planerad byggnads knutar, planerade höjdlägen och officiella, uppmätta höjdlägen för en befintlig byggnad;
5. den lägsta nivån för anslutning till avloppsnät samt uppdämningshöjden för allmänt avlopp och plats för vattenmätare;
6. vatten- och avloppsledningar med brunnar, avloppsledningens placering mellan tomtgräns och den allmänna avloppsledningen;
7. andra anslutningar som tjänar byggnaden;
8. på område utanför vattentjänstverks ledningsnät visas platsen för dricksvattenbrunn och för anläggning av behandling av avloppsvattnet, för brunnar och områden för infiltration samt utloppet för renat avloppsvatten i områden utan avloppsnät;
9. regn- och grundvattenbrunnar samt behandling av dagvatten och dräneringsvatten;
10. de kabeldiken och elledningar som inverkar på byggnadens placering.

Uppgifter om gården på situationsplanen

Situationsplanen ska vid behov innehålla följande uppgifter om gården på byggplatsen:

1. planerade och befintliga höjdlägen och höjdförhållanden för gårdens olika delar;
2. tillträde till gården, gång- och körvägar, räddningsvägar, ramper, trappor, stödmurar och staket;
3. lekplatser, vistelseplatser och bilplatser som ska bevaras och ändras samt andra gårdsarrangemang och gårdskonstruktioner;
4. utgångar från skyddsrum, oljebehållare under mark, jordvärmeslingor och jordvärmebrunnar;
5. rum, konstruktioner och platser på gården för användning och skötsel av fastigheten;
6. planteringar och trädbestånd som ska bevaras, träd som ska fällas samt områden som ska planteras;
7. på strandområde behandling av strandlinjen och bryggor.

Situationsplanen kan placeras på ett ritark tillsammans med förklaringar och andra ritningar och den kan vid behov kompletteras med en särskild plan över gården. Situationsplanen görs i allmänhet upp i skalan 1:500 eller 1:200. Skalan 1:500 kan förutsätta att förhållandena måste presenteras på flera ritningar. När av skalan 1:200 används räcker i allmänhet en ritning. Skalan 1:1000 kan användas vid presentation av mycket stora projekt. Situationsplanen förses med en pil som visar riktningen mot norr. Situationsplanen utarbetas i allmänhet på en uppdaterad baskarta. Ritningen placeras på ritarket så att norr är uppåt. Det finns RT-kort om hur situationsplanen görs upp samt om planens innehåll, ritningar och utförande.

Datum då detaljplanen godkändes uppges i textavsnittet. Även de planbeteckningar och planbestämmelser som gäller för kvarteret och tomten förklaras i textavsnittet. När det gäller skyddsobjekt är det skäl att påpeka att utöver de skyddsobjekt som definierats vid planläggningen är det bra att i situationsplanen ta in objekt som är fredade enligt lagen om fornminnen, objekt som är skyddade enligt kyrkolagstiftningen samt skyddsobjekt som baserar sig på lagen om skyddande av byggnadsarvet. Dessutom är det bra att i situationsplanen ta in uppgifter om objekt som ingår i en byggd stadsmiljö av riksintresse, är av arkeologiskt intresse samt som hör till ett nationellt värdefullt landskapsområde.

Närmiljön och byggnaderna utanför tomten eller byggplatsen anges i tillräcklig omfattning, dock så att åtminstone 10 meter av området utanför tomten eller byggplatsen tas med. Byggnadens brandklass märks ut i riktningen eller anges i textavsnittet.

Den våningsyta som ingår i byggrätten redovisas såväl i sin helhet som separat för varje byggnad och vid behov per våning, källarplan och vindsplan och specificerad efter i detaljplanen eventuellt angivna olika ändamål. Den del av ytterväggen som överstiger 250 mm ska anges specificerad.

Vatten- och avloppsledningarna jämte brunnar, samt regnvattenbrunnar och brunnar för grundvatten, kan anges i en särskild situationsplan över vvs-installationer.

Situationen på gården, såväl före som efter byggandet, visas med höjdangivelser och höjdkurvor ifall det planerade byggandet ändrar rådande höjdförhållanden på tomten eller vid tomtens hörn. Vid behov används två separata riktningar, som placeras på samma ritark. Även utdrag ur baskartan och/eller avvägningsritning kan användas för att visa situationen före byggandet.

I ritningen märks entréerna ut. Trappuppgångarnas numrering anges om uppgifter föreligger. Tillträde från allmän eller privat väg förklaras vid behov i ritningens textavsnitt.