Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Boende och byggande / Byggnadstillsyn / Ansökan om bygglov / Bygglov
kirkkonummi

Bygglov

Du behöver bygglov för uppförande eller utvidgning av en byggnad, för reparationer och ändringar som kan jämföras med uppförande av en byggnad samt för väsentlig ändring av ändamålet med byggnaden eller en del av den.

Man söker bygglov via tjänsten Lupapiste.fi av kommunens byggnadstillsynsmyndighet, som också ger rådgivning i ärendet.

 • Bygglovet söks av byggnadsplatsens innehavare, som kan vara ägaren eller en person som på grundval av arrende- eller annat avtal besitter byggnadsplatsen.
 • Om sökanden är ett företag, ska till ansökan dessutom fogas handelsregisterutdrag och protokoll från styrelsens sammanträde, där beslutet om ansökan av projektet framgår.

För upprättande av tillståndsplaner behöver du en behörig planerare. Det lönar sig att diskutera projektet och planerarens behörighet med tillståndsbehandlaren i tillräckligt god tid i förväg.

Handläggningstiden för bygglov är ca 6 månader. Tiden för komplettering/ korrigering av bygglovsdokument och huvudritningar och eventuellt nytt hörande ingår inte i de uppskattade handläggningstiderna. En korrekt sammanställd och ifylld ansökan förkortar handläggningstiden. Bristfälliga ansökningar återsänds för komplettering, varmed handläggningstiden förlängs.

Ansökningshandlingar

Huvudritningar

 • Situationsplanens skala på mindre tomter och på detaljplaneområde är 1:200, på övriga områden 1:500.
 • I fasadritningarna ska materialen och färgerna ingå.
 • Huvudprojekteraren ska dessutom med sin elektroniska underskrift bestyrka huvudritningarna i Lupapiste.

Besittning av byggplatsen

 • Om sökanden inte har lagfart, ska köpebrev, arrendeavtal eller annat motsvarande avtal bifogas till ansökan.

Hörande av grannar (grannförteckning i ursprungsmaterialet)

Samtycke av granne till undantag från avståndet till gränsen

 • Behövs då byggnaden uppförs på mindre än 5 meters avstånd från grannens gräns på glesbygdsområde och på mindre än 4 meters avstånd från grannens gräns på detaljplaneområde.

Plan för behandling av avloppsvatten på glesbygdsområde

 • Blankett som ska ifyllas word-dokument/ pdf

Ansökan om anslutningspunkt till vattenförsörjning

På detaljplaneområde då man ansluter till vattenförsörjningsnätet.

Godkända gatuplaner kan beställas via e-post från adressen kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Anslutningstillstånd för byggande av en ny anslutning till landsväg

Energiutredning

 • Energibevis och beräkning av värmeförlustkompensering gäller nya byggnader
 • ARA: Information till upprättare av energicertifikat
 • Behövs inte vid följande:
  • byggnader, vars uppvärmbara yta är under 50 m2
  • fritidsbyggnad, där man inte planerat värmesystem för åretruntbruk
  • skyddade byggnader, kyrkor
  • jordbruksbyggnader
  • produktionsbyggnader där det av produktionen kommer så stor mängd värmeenergi att det endast i liten mån behövs annan uppvärmning.

Energiutredning för byggnadens reparations- och ändringsarbete

Rivning i samband med bygglov

 • Behövs ifall man i samband med projektet river byggnader.
 • Görs Lupapiste i samband med ansökan.

Kopia av beslutet om planeringsbehov / undantag försedd med stämpel om laga kraft

 • Gäller bygglovsprojekt där ifrågavarande förfarande har skett.
 • Stämpeln ges av Helsingfors förvaltningsdomstol beträffande undantagstillstånd och av kommunens byggnadstillsynsmyndighet (tfn 040 1269 259) beträffande avgöranden som gäller planeringsbehov.
 • Se anvisning om anskaffning av lagkraftsbevis