Välj en sida

Rådalsvägen

Situation: Inledningsskede (27.4.2023)

Projektet ligger i kommuncentrum, norr om affärscentrum. Avgränsningen av planområdet gäller servicehuskvarteret för äldre. Planeringsområdet bildas på kvartersområdet som avgränsas av Rådalsstigen, Piippolastigen och Råstigen. Områdets areal är ca 1,1 ha. Markområdet fördelar sig mellan Kyrkslätts kommun och Kyrkslätts Hyresbostäder Ab. Kommunen äger fastigheterna 257-416-19-11 och 257-416-19-6, som den arrenderat till Stiftelsen för Kyrkslätts servicecentral. Kyrkslätts Hyresbostäder Ab äger fastighet 257-416-8-5.

Målet för markanvändningen är att göra utvecklingen av kommuncentrum och affärsområdet starkare och förbättra de mångsidiga boendemöjligheterna för äldre nära service. På området är det möjligt att placera ca 80 nya invånare.

På området finns ett servicehus för äldre. Syftet är att bevara huset och trygga dess verksamhetsmöjligheter. Servicehuset är en så kallad enhet för serviceboende med heldygnsomsorg. Under planläggningsarbetet utreds förutsättningarna för utvidgning av servicehuset och planeras en ny tillbyggnadsdel. Bostadsradhusen i ett plan väster om servicehuskvarteret rivs. I stället för bostadsbyggnaderna som ska rivas ämnar man placera bostadsvåningshusbyggande. Det nya byggandets lämplighet för äldres, särskilt minnessjukas, behov ska tas i beaktande i planeringen. Målet är att placera en så kallad mellanform av boende för äldre på området.

Detaljplanen för Rådalsvägen (projekt 11101), anhängiggörande av detaljplanen och godkännande av programmet för deltagande och bedömning (MBL 62 § och 63 §)

Uppgörande av detaljplanen anhängiggjord, kungörelse 26.5.2023

Samhällstekniska nämnden 27.04.2023 § 49                   Program för deltagande och bedömning

Planläggarens kontaktinformation:

Leena Kankaanpää

tel. 040 768 2414

förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi