Välj en sida
kirkkonummi

Vols naturskyddsområden

Skogsparken vid Vols gård

Vols gårds parkaktiga tomt med stora ekar och lindar och intilliggande skogsdunge. Runtom i skogsdungen går en naturstig som har startpunkten vid parkeringsområdet vid Volsvägen och stigen som leder till stranden. 

Presentation av naturstigen

Lundskogen på Vrångnäsudden

Området har en gång i tiden varit hagmark till Vols gård där man har haft kreatur ute på bete. Man har under de senaste åren försökt återställa det skogbevuxna och förbuskade områdets karaktär av hagmark. Från området har bl.a. granar och rönnar avlägsnats och där har man haft får.  Så har ekarna fått mera utrymme och ljus. Om somrarna har man under de senaste åren haft får. 

Förutom gran, tall, asp och ek finns det också några skogslindar i trädbeståndet. Det finns rikligt med murket träd både på marken och stående. I busksnåret finns det ställvis rikligt med hasslar. I fältskiktet är sommarfibblan, gökärten, piggstarren, backsmörblomman och ängsvädden speciellt beaktansvärda.

Stormossen

Stormossen var en gång i tiden utdikad men håller på att återställas till ett representativt kärr. Kärret hör till naturskyddsområdet som grundades Finland 100-jubileumsåret till ära.

 Skogsdungarna i Nåtabacken och Pungensbacken

I Nåtabacken längre söderut finns det hassellundar med stora aspar. Nötkråkan har påträffats där njuta av nötter på hösttiden. I Pungensbacken finns det gammal frodig blandskog. 

Lundarna vid Nydalsvikens östra strand

Vid Nydalsvikens östra strand finns en mångsidig helhet lundar som bildas av flera naturskyddsområden och som har gamla träd och hasslar. I området finns det några naturstigar. Terrängen är svårframkomlig på grund av fallna träd.

Bergsskogen och hassellundarna på Sepelbergen

På Sepelbergen finns det naturlig bergstalldunge, på södra sidan även hassellundar.

.