Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Miljö / Miljövård / Aktuellt

Aktuellt

Har du upptäckt mördarsniglar i Kyrkslätt?

Kyrkslätts kommuns miljövårdsenhet ber kommuninvånarna att rapportera sina observationer av mördarsniglar (även kallade spanska skogssniglar) på webbplatsen vieraslajit.fi. Här kan du anmäla observationer.

Mördarsnigeln är en främmande art vars bestånd kan öka mycket snabbt. Enligt aktuell forskning kan mördarsnigeln i stora mängder skada andra arter och naturens mångfald. Den allätande mördarsnigeln äter bl.a. blad på prydnads- och nyttoväxter, blommor och lökar och kan orsaka stor förstörelse på hemträdgårdar och odlingar. Dessutom kan slemmet från mördarsnigeln innehålla bakterier som kan vara skadliga för människor och husdjur. På Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Sverige har det konstaterats att mördarsnigeln kan fungera som mellanvärd för den s.k. hjärtmasken, som är skadligt för hunddjur. 

Kommunen planerar på basis av observationer åtgärder för främjande av bekämpning av mördarsniglar. Observationerna är tillgängliga också för åtgärder, rapportering och forskning hos andra instanser.

Identifiering av mördarsnigeln

Mördarsnigeln blir 7–14 cm lång. Dess färg varierar från bruten orangerödbrun till smutsbrun eller svart. Unga individer kan ha mörka ränder längs sidorna. Andningshålet på högra sidan är på framsidan av mitten av skölden. Ryggen är rundad och utan köl, mördarsnigelns svans är sedd uppifrån trubbig. Fotens underyta är helt ljus eller lite mörkare vid kanterna. Slemmet är någorlunda färglöst. Typiskt för mördarsnigeln är att förekomma i massor.

Mördarsnigeln ska inte förväxlas med den gråsvarta kölsnigeln, som hör till Finlands ursprungsarter och som inte får dödas. Den gråsvarta kölsnigeln är till sin färg nästan helt svart eller har svarta och vita ränder. Undersidan på foten har breda svarta kanter och är ljus i mitten. På grund av den stora variationen i färgen på mördarsnigeln och den gråsvarta kölsnigeln kan det vara svårt att skilja på arterna. Man kan skilja på arterna genom att kontrollera var andningshålet sitter. Den gråsvarta kölsnigelns andningshål ligger lite längre ifrån huvudet än på mördarsnigeln, på den gråsvarta kölsnigeln ligger den på baksidan av mitten av skölden. Dessutom har den gråsvarta kölsnigeln en köl på ryggen som når ända till den spetsiga bakänden. Mördarsniglarna saknar kölen och deras ryggparti är jämnt rundat. Den gråsvarta kölsnigeln förekommer aldrig i massor, utan i allmänhet enskilt.

Mera anvisningar för identifiering av mördarsnigeln finns här. Där finns också anvisningar för bekämpning av mördarsniglar.

Glesbygdens avloppsvattenrådgivning fortsätter i västra Nyland även år 2023

Områdets innevånare och stugägare kan även i fortsättningen vända sig till rådgivarna i frågor som gäller glesbygdens avloppsvatten. Bäst når man rådgivarna per telefon eller e-post.

Det långvariga samarbetet inom glesbygdens avloppsvattenbehandling mellan Västra Nylands vatten och miljö rf. och kommunerna i västra Nylands fortsätter även under år 2023. Rådgivningens tyngdpunkt har förflyttats från rådgivningen på plats på fastigheterna till en allmän rådgivning. Inom den allmänna rådgivningen svarar man på frågor gällande avloppsvattenhanteringen per telefon samt e-post samt i mån av möjlighet även i samband med olika evenemang och avloppsvattenkvällar. Avloppsvattenrådgivarna nås bäst på det nya rådgivningsnumret +35844 491 0124 och per e-post på adressen hajavesineuvonta@luvy.fi. I vissa fall kan det enligt prövning också vara möjligt att utföra fastighetsvisa rådgivningsbesök. Vid besöket går man igenom det nuvarande systemet tillsammans med fastighetsägaren samt gör en utvärdering av behovet av att förnya systemet samt ger råd gällande förbättrande och underhåll av systemet.

Glesbygdsavloppsvatten videor på Västra Nylands vatten och miljö rf:s Youtube-kanal

Glesbygdsavloppsvattenprojektets rådgivare har gjort rådgivningsvideon gällande avloppsvattensystem och avloppsvattenbehandling, som man fritt kan bekanta sig med på Västra Nylands vatten och miljö rf:s Youtube-kanal. Videorna är avsedda för alla, som är intresserade av glesbygdens avloppsvattenärenden. Videornas språk är finska, men de är textade till svenska. På videorna presenteras de vanligaste avloppsvattensystemen, hushållsvattenbrunnen, avloppsvattensystemens skötsel samt kraven vid en förnyelse.  En egen video har gjorts för fastigheter med ringa vattenanvändning och den ger råd till stugägarna när det gäller små tvättvattenmängder och torrtoaletter. ”Videorna är ett lätt och snabbt sätt att bekanta sig med olika avloppsvattenbehandlingslösningar då när man själv har behov eller en lämplig stund”, berättar Virve Ståhl.

Regional information om glesbygdens avloppsvatten finns även på de förnyade Vattnenskvalitet-webbsidorna under vattendragsrestaurering. På sidan, som behandlar glesbygdens avloppsvattenbehandling presenteras resultaten från karteringarna under tidigare år på en informativ karta, och här hittas också rådgivningsmaterial samt nyttiga länkar.

Det avloppsvatten, som uppstår vid boende, innehåller rikligt med näringsämnen, organiska syreförbrukande ämnen och tarmbakterier. Fosforhalten i obehandlat avloppsvatten är över tusen gånger högre och kvävehalten över hundra gånger högre än i dikes- och sjövatten i naturtillstånd. Glesbygdens avloppsvatten kan lokalt ha en betydande inverkan på tillståndet i ytvattnet och grundvattnet. Områdets åtta kommuner; Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis deltar i projektet, som finansiärer. Projektet sammanhänger med Glesbygdsavloppsvattenstrategin för västra Nylands kommuner och det koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf. Tilläggsuppgifter om glesbygdens avloppsvattenrådgivning hittas på projektets webbsidor.

Tilläggsuppgifter:

Niina Hätinen

mijösakkunnig
niina.hatinen@luvy.fi

+35844 491 0124

LUVY
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry / Västra Nylands vatten och miljö rf
Länsi-Louhenkatu 31, PL 51, 08100 LOHJA / Västra Louhigatan 31, PB 51, 08100 LOJO
www.luvy.fi | www.vesientila.fi

_________________________________________________________________________________

Naturvideor från Linlo och Porkala sommaren 2018

Se video om Linlo

Se video om Porkala