Välj en sida
Framsidan / Arbete och företagande / Företagstjänster / Kommunens regleringsstöd för sysselsättning

Kommunens regleringsstöd för sysselsättning

Kyrkslätts kommuns regleringsstöd är avsett att hjälpa företagarnas och samfundens möjligheter att sysselsätta och riktas till Kyrkslättsbor som länge varit arbetslösa. Det sysselsättande företagets eller samfundets hem- eller verksamhetsort kan vara i Kyrkslätt eller någon annanstans i Finland.

Regleringsstödets storlek är högst 650 euro per månad och stödtiden 6–12 månader. Anställningsförhållandet eller läroavtalet ska pågå minst 6–8,5 månader beroende på om TE-byrån har beviljat lönesubvention. En arbetsgivare kan beviljas upp till 7 800 euro i regleringsstöd!

Ansökan om regleringsstöd öppnas 1.2.2023. Regleringsstöd söks på en elektronisk blankett på webben.

Regleringsstöd kan i regel beviljas i en situation där företaget/samfundet till ett anställningsförhållande eller läroavtalsutbildning anställer en arbetssökande från Kyrkslätt som på basis av arbetslöshet betalats arbetsmarknadsstöd i minst 200 dagar eller som har varit arbetslös i minst 12 månader.

För att få stödet måste sökanden uppfylla villkoren för ansökan.

__________________________________________________________________________________

Ansökningskriterier:

 • Stödet kan sökas av ett företag eller en förening med säte i Finland.
 • Stödet beviljas inte kommuner, samkommuner, välfärdsområden eller staten och inte heller privathushåll, familjer eller privatpersoner.
 • Stöd kan beviljas för 6–12 månader. Under arbetsförhållandet eller läroavtalsarbetsförhållandet ska arbetsvillkoret uppfyllas och anställningsförhållandet ska vara minst 6–8,5 månader.
  • Om den sysselsatta har beviljats lönesubvention, ska anställningsförhållandet vara minst 8,5 månader för att den anställda personens arbetsvillkor ska uppfyllas.
  • Om det inte uppstått rätt till lönesubvention, ska anställningsförhållandet vara minst 6 månader långt för att den anställda personens arbetsvillkor ska uppfyllas.
 • Beloppet på regleringsstödet är högst 650 euro per månad.
 • Arbetstiden för den person som ska anställas ska vara minst 18 timmar per kalendervecka. I läroavtalsutbildning ska arbetstiden vara minst 25 timmar per kalendervecka.
 • Regleringsstöd kan sökas för ett anställningsförhållande som inleds
  1.1–31.12.2023
 • Mer detaljerade sökkriterier finns i anvisningarna för ansökan om arrangemangsstöd.

Sköb kan beviljas enligt följande:

  • Arbetsgivare som idkar näringsverksamhet (så som företag): stödet är avsett för andra kostnader som uppstår av anställning än anställningskostnader, t.ex. rekryterings-, handlednings-, introduktions-, arbetsredskaps- och arbetsrumskostnader. Regleringsstödet är ett de minimis-stöd för arbetsgivare som idkar näringsverksamhet, ett s.k. stöd av mindre betydelse (Kommissionens förordning 1407/2013). Om de minimis-stöden överskrider 200 000 euro under det pågående året och de två föregående skatteåren, kan stöd inte beviljas.
  • Arbetsgivare som inte idkar näringslivsverksamhet (så som föreningar, fonder, registrerade religiösa samfund och församlingar): stödet kan beviljas som en del av anställningskostnaderna. Förutsättningen är att TE-byrån beviljat lönesubvention. Då stöd beviljas beaktas statsbidragens maximibelopp. Regleringsstödet får inte tillsammans med de andra stöden som beviljats för anställningskostnaderna och utbildningsersättningen som betalas på basis av läroavtalsutbildning överskrida statsbidragens maximibelopp, dvs. 100 % av anställningskostnaderna. Regleringsstödets belopp minskas med den överstigande delen, varmed regleringsstödets belopp kan vara under 650 €/mån.
 • Regleringsstödet beviljas enligt prövning i ansökningsordning och inom ramen för anslaget.

__________________________________________________________________________________

Ansökan om regleringsstödet för sysselsättning

Bekanta dig omsorgsfullt med ansökningsanvisningen. Innan du ansöker ska du försäkra dig om att kriterierna för regleringsstöd uppfylls och att du har samtliga följande bilagor (till exempel som pdf-filer):

Kyrkslätts kommuns regleringsstöd söks på en elektronisk blankett på webben. OBS. Blanketten ska fyllas i på en gång (man kan inte spara blanketten och fortsätta senare). Du kan bläddra i blanketten efter inloggningen.

 1. Börja fylla i blanketten genom att klicka på länken.
 2. Identifiera dig på tjänsten med nätbankskoder eller med ID-kort med chip.
 3. Välj identifikationssätt och fortsätt identifikationen.
 4. Bekanta dig med blanketten och anvisningarna om blanketten samt villkoren (du kan bläddra i blanketten innan och medan du fyller i).
 5. Börja fylla i blanketten.
 6. Fyll i blanketten.
 7. Lägg till bilagorna.
 8. Klicka på Sänd.
 9. Efter avsändningen ser du meddelandet Uppgifterna sparade, varefter
 10. Du får en automatisk kvittering till den e-postadress som du angett i ansökan.

OBS. Kontrollera innan du sänder blanketten att alla uppgifter är korrekta!

Länk till ansökningsblanketten

Ytterligare information

Kyrkslätts kommun, livskraftsenheten
sysselsättningskoordinator
Catharina Sunnari
tyollisyys(a)kyrkslatt.fi

Anvisningar för ansökan om regleringsstöd