Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Gator och vägar / Underhåll / Vinterunderhåll
kirkkonummi

Vinterunderhåll

Gatorna sköts i ordningsföljden enligt underhållsklassificeringen.
Underhållsklassificering av gator i Kyrkslätts kommun –vinterunderhållsarbeten Samhällstekniska nämndens beslut 24.10.2019 § 41

Kyrkslätts kommun svarar för underhållet på gator och torg samt gång- och cykelleder på allmänna områden.
Kommunen ansvarar dessutom för vinterunderhållet på de enskilda vägar om vars skötsel det har ingåtts ett avtal.
För vinterunderhållet på enskilda vägar svarar väglagen eller vägdelägarna.

För skötseln av allmänna vägar svarar Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM).

Underhållsklass 1:  (röd på kartan)

 • Huvudgatorna och gång- och cykelvägarna i anknytning till dem.
 • Torr lössnö högst 5 cm. Plogningen ska påbörjas så fort som möjligt då kvalitetsstandarden underskrids eller så att gatan är plogad före maximitimmarna i trafiken. Under ymnigt och ihållande snöfall ska gatorna hållas i trafikerbart skick.
 • Snösörja högst 4 cm så fort som möjligt efter att målnivån underskrids.
 • Halkbekämpning utförs alltid när föret så kräver. Man bör sträva efter att behandla gång- och cykelvägarna för körbanorna.

Underhållsklass 2:  (blå på kartan)

 • Matargator och regionala gång- och cykelrutter
 • Torr lössnö högst 7 cm. Plogningen ska påbörjas då kvalitetsstandarden underskrids, i allmänhet då snöfallet upphör. Under långvarigt snöfall ska plogningen påbörjas redan under snöfallet då kvalitetsstandarden underskrids.
 • Snösörja högst 6 cm inom 7 timmar efter att målnivån underskrids.
 • Halkbekämpning: I regel behandlas endast de farligaste platserna. Gång- och cykelvägarna behandlas till alla delar.

Underhållsklass 3:  (grön på kartan)

 • Bostadsgator och andra vägar och områden av mindre vikt för trafiken.
 • Torr lössnö högst 10 cm. Plogningen ska påbörjas då kvalitetsstandarden underskrids, senast 10 timmar efter att snöfallet upphört.
 • Snösörja högst 8 cm inom 10 timmar efter att målnivån underskrids.
 • Halkbekämpning: I regel behandlas endast de farligaste platserna. Gång- och cykelvägarna behandlas till alla delar.

Med avlägsnande av snösörja avses avlägsnande av våt snö och snö- och isvallar som samlats på körbanan. Den ska avlägsnas då den mjuknar när vädret blir varmare.

Vid avvikande väderförhållanden, såsom vid ihållande och tätt snöfall, kan det hända att kvalitetskraven inte uppfylls.

Det är viktigt för kommuninvånarna att lägga märke till att kommunen inte ansvarar för underhållet på gång- och cykellederna och parkeringsområdena på tomterna. Ansvaret för skötseln av dessa hör i sin helhet till bostadsaktiebolagen och fastighetsägarna.

Tomtens ägare eller besittare är skyldig att bl.a. se till att plogvallen som samlas i tomtanslutningen avlägsnas, infarten till tomten är omskött och att snön avlägsnas t.ex. från taket över postlådorna och från staketen.
Om postlådan eller lådgruppen är placerad på allmänt område eller på en annan adressats tomt ska adressaterna sinsemellan komma överens om underhållet av trafikförbindelsen.

Man får inte flytta snö från fastigheternas tomter till kommunens gatu- eller parkområden. Plats för snön ska reserveras på den egna tomten.
Snön ska vid behov transporteras till en snötipp.

Dessa skyldigheter gäller också en person som hyr tomten.

Kyrkslätts kommuns mottagningsplats för snö ligger i Strömsby (Obbnäsvägen 570).
Man får en identifikationsanordning till mottagningsställena på Kyrkslätts kommuns servicekontor.
Avgifter för mottagning av snö

Underhållsklasser på kartan

Att ge respons om underhållsarbete

Respons om underhållet ska i första hand ges via det elektroniska responssystemet.
Respons som skickats via denna kanal når snabbast dem som ansvarar för underhållet.

Underhållstjänsternas kansli svarar på telefonnumret 040 864 9084 vardagar 8-16.

Snöröjningen i korthet

1. När det snöar plogas huvudgatorna och gång- och cykelvägarna i anknytning till dem först.
2. När huvudgatorna har plogats och snöfallet avtagit inleds snöröjningen även på bostadsgatorna.
3. Om det snöar mycket på en gång kan snöröjningen fördröjas och plogbilarna komma senare än vanligt till bostadsgatorna.
4. Snön plogas bort och samlas i tillfälliga snöhögar eller transporteras till snötippar.
5. På snötippparna får snön ligga kvar i väntan på våren och solen, som till slut smälter den.