Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Gator och vägar / Ansökan om tillstånd för gatuområden
kirkkonummi

Ansökan om tillstånd för gatuområden

Lupapiste.fi – Kyrkslätts kommuns kanal för ansökan om bygglov, miljötillstånd och tillstånd för allmänna områden

Då man placerar ledningar, konstruktioner eller anslagstavlor eller t.ex. ordnar evenemang på kommunägd mark, behövs ett tillstånd av kommunen. Det är också tillståndspliktigt att fälla träd på detaljplaneområde.

Man ansöker om tillstånd via webbsidan Lupapiste.fi. Tjänsten är avgiftsfri för privata användare men den förutsätter att man registrerar sig. Det kan finnas särskilda krav för olika slags tillstånd som man måste beakta då man fyller i ansökan.

Kyrkslätt beviljar tillstånd enbart för mark som ägs av kommunen. Till övriga delar beviljas tillstånd av markägaren.

I problematiska fall, ta kontakt med kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Ytterligare information om arrendering av och tillstånd för allmänna områden finns här.

Placeringstillstånd

Man behöver placeringstillstånd då man håller på att placera ledningar och eller konstruktioner antingen permanent eller tillfälligt på kommunens mark.

Till placeringstillstånd som söks för detaljplaneområde ska fogas en stamkarta, ur vilken gatornas och strukturernas exakta lägen och fastighetsgränserna framgår. Ansökan kan också förutsätta en genomskärningsplan, om objektet som ansökan gäller ligger på gatuområde.

Tillstånd för arbete på allmänt område (gatutillstånd)

Gatutillstånd behövs om man vill gräva på allmänna områden eller idka verksamhet som påverkar trafikarrangemangen.
Till lyftningar från gatan måste man ansöka om ett tillstånd som beviljas av kommunen.

Utförandet av arbetet styrs av kommunens anvisning:
Anvisningar för grävningsarbeten och användning av allmänna områden 2021

Till gatutillståndet ska fogas en trafikstyrningsplan om man i samband med arbetena blir tvungen att stänga en trafikled.

Av de som utför arbetet fordras Vägsäkerhetskort 1 och av arbetsledarna Vägsäkerhetskort 2.

Trädfällning

Man får inte fälla träd på mark som ägs av kommunen.
Man får inte ta trädstammar som fällts eller fallit på kommunens mark till eget bruk. 

För trädfällning på detaljplanerat område behövs alltid tillstånd.
Om du vill fälla träd på din tomt, ta kontakt med byggnadstillsynen:
https://www.kyrkslatt.fi/byggnadstillsynens-kontaktuppgifter