Välj en sida
kirkkonummi

Vårt klimatarbete

Stävjande av klimatförändringen

Kommunen spelar en betydande roll i stävjandet av klimatförändringen, för i kommunerna fattas beslut om till exempel markanvändning och offentliga upphandlingar som har betydande konsekvenser för växthusgasutsläppen. Kyrkslätts klimatarbete styrs av HINKU-utsläppsminskningsmålet. Uppnåendet av målet stöds av Åtgärdsplanen för hållbar energi och hållbart klimat SECAP. I SECAP definieras åtgärder som siktar på stävjande av klimatförändringen. Nedan finns en sammanställning av de mest centrala klimatmålen och åtgärder som främjar dem: 

  • Vi övergår från fossilenergi till hållbar energi på kommunens fastigheter
  • Vi minskar energiförbrukiningen genom att öka energieffektiviteten på kommunens fastigheter 
  • Vi främjar hållbar samhällsstruktur genom att komplettecera centrum och stationsområden och vi strävar efter att placera nya bostadsomsråden på områden med god servicenivå inom kollektivtrafiken 
  • Vi främjar rörlighet med låga utsläpp, vi tar i bruk hållbara drivkrafter i kommunenrnas fordon och vi utveclar förutsättningarna för gång och cykling 
  • Vi förebygger uppkomst av avfall, minimerar matsvinnet och främjar cirkular ekonomi t.ex. i byggprojekt

Anpassande till klimatförändringen

I åtgärdsplanen SECAP bedöms de klimatrisker som hotar Kyrkslätts område och definieras medel för att anpassa sig efter klimatförändringen. Med anpassningsåtgärderna förbereder man sig för skadliga inverkningar av klimatuppvärmningen, så som extrem hetta, störtregn, torka och stormar. Dessa klimatrisker har konsekvenser för befolkningsgrupper i sårbar ställning, så som barn, äldre och långtidssjuka samt kommunens verksamheter och infrastruktur, så som sjukvården, vårdanstalterna, vägnätet, eldistributionen och vattenförsörjningen. Genom åtgärderna för att anpassa sig efter klimatförändringen strävar man efter att trygga Kyrkslättsbornas hälsa, näringen, infrastrukturen och naturens mångfald.

Projektarbete för att stöda kostnadseffektivt klimatarbete

I Kyrkslätts kommun och Vichtis kommun pågår ett gemensamt klimatprojekt (2021–2022) där man bygger en modell för kostnadseffektivt klimatarbete.  Projektet har finansierats av miljöministeriet. Syftet med projektet är att främja klimatlösningar som samtidigt stöder kommunens ekonomi och utsläppsminskningsmål. Med projektfinansieringen anställde kommunerna en gemensam klimatkoordinator som fungerar som stöd för koordinering, påskyndande och förankring av kommunernas klimatarbete. Klimatkoordinatorn fortsätter det aktiva och delaktiggörande klimatarbetet som påbörjats i det tidigare klimatprojektet (2019–2020).

I Kyrkslätt satsar man på miljöfostran

Ett av Kyrkslätts kommuns klimatmål är att stöda uppväxten till hållbar livsstil. Miljöfostran och naturpedagogiken är starkt närvarande i Kyrkslätts småbarnspedagogik och undervisning. Med hjälp av miljöfostran kan man lära livsstilar som är hållbara med tanke på klimatet och miljön som en del av skolornas och daghemmens vardag. Hållbara vanor som man redan tidigt lär sig främjar ansvarsfullt förhållningssätt till miljön och därmed också förändring i riktning mot ett mer hållbart samhälle. Delaktiggörande av barn och unga i klimatarbetet stöder kommunens arbete som siktar på stävjande av klimatförändringen.

I Kyrkslätt finns 17 Grön Flagg-daghem, och i Kyrkslätt finns Finlands enda Grön Flagg-familjedaghem. Grön Flagg är ett program för hållbar utveckling för daghem, skolor, läroanstalter och fritidsaktörer. Grundprinciperna i programmet är delaktiggörande av barn och unga, minskning av miljöbelastningen, fostran i hållbar utveckling som en del av vardagen, fortlöpande förbättring och samarbete med det omgivande samhället.