Välj en sida
kirkkonummi

Främjande av välfärd och hälsa

Främjande av välfärd och hälsa (HYTE) är kommunens och välfärdsområdets grunduppgift, om vilken stadgas i kommunallagen och hälso- och sjukvårdslagen. Målet med främjande av välfärd och hälsa är omfattande stöd av välfärd, hälsa och funktionsförmåga, förebyggande av sjukdomar och utslagning samt stärkande av delaktighet. Genom att främja välfärd och hälsa förbättras kommuninvånarnas livskvalitet, utökas sysselsättningen och produktiviteten samt stävjas ökandet av sociala problem och ojämlikhet. 

Kommunen och välfärdsområdet ska samarbeta i främjandet av välfärd och hälsa

  • Med varandra och stöda varandra med sin sakkunnighet.
  • Med andra offentliga aktörer, privata företag och allmännyttiga samfund som är verksamma på området.
  • Välfärdsområdet ordnar varje år regionala förhandlingar om mål, genomförande och uppföljning.

För att genomföra HYTE-uppgifterna i kommunerna och välfärdsområdena ska det finnas utnämnda ansvariga instanser som främjar välfärd och hälsa. Sådana instanser är bland annat kommunernas och områdenas välfärdsarbetsgrupper samt kommunernas välfärdskoordinatorer eller motsvarande utsedda personer.

Välfärdsberättelse och -plan

Den omfattande välfärdsberättelsen och -planen görs upp en gång per fullmäktigeperiod. I den ingår omfattande information om situationen gällande kommuninvånarnas välfärd och hälsa. Planen inkluderar fokusområden, mål, åtgärder och utvärderingsindikatorer för främjande av välfärd. Den omfattande välfärdsberättelsen och -planen uppdateras och dess förverkligande utvärderas årligen. I samband med detta kan också målen och åtgärderna preciseras. Välfärdsplanen fullföljer kommunens strategi.

Kyrkslätts omfattande välfärdsberättelse och -plan har godkänts i fullmäktige 20.6.2022.

Välfärdsplanen för barn, unga och familjer utarbetas för tillfället och föreläggs för beslutsfattande under hösten 2024.

Utarbetandet av välfärdsplanen för äldre inleds våren 2024 och den beräknas vara färdig i december 2024.

Ta kontakt

Planerare för främjande av välfärd och hälsa Johanna Pikkarainen, 040 529 29 85, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi