Välj en sida

Masabys delgeneralplan

Situation: Godkännande av delgenerlplanen (23.10.2023)

Förlängning av byggförbudet och åtgärdsbegränsningen för Masaby delgeneralplan i enlighet med 38 § och 128 § i MBL (kst, fge)
Samhällstekniska nämnden 28.01.2021 § 4

Byggförbud och åtgärdsbegränsning för uppgörande av generalplan (gäller inte detaljplaner som är i kraft). Kommunfullmäktige 4.3.2019 § 15

Masaby ligger ca sju kilometer nordost om Kyrkslätts kommuncentrum och ca 25 kilometer väster om Helsingfors. Planeringsområdet är ca 13 km2 och där bor ca 6200 invånare (år 2018). Den största delen av planeringsområdet är i privat ägo men den mest betydande markägaren på området är ändå Kyrkslätts kommun.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg, projektkort


Godkännande av delgeneralplanen

Besvär av Nylands NTM-centrals ansvarsområde för trafik och infrastruktur (3.7.2023) som gäller kommunfullmäktiges beslut 19.6.2023 (§ 47) om rättelse av sak- och skrivfel i delgeneralplanen för Masaby

Kommunstyrelsen 23.10.2023  § 352

Begäran om omprövning av Kyrkslätts kommunstyrelsels beslut 28.8.2023 § 260 om partiellt ikraftträdande av delgeneralplanen för Masaby (projekt 33000) enligt MBL 201 § (L.R)

Kommunstyrelsen 23.10.2023 § 353

Upphävning och ersättande av kommunstyrelsens beslut 28.8.2023 (Partiellt ikraftträdande av delgeneralplanen för Masaby (projekt 33000) enligt MBL 201 §) med ett nytt förvaltningsbeslut med samma innehåll på grund av felaktig besvärsanvisning

Kommunstyrelsen 23.10.2023 § 354    

Beslut om partiellt ikraftträdande av delgeneralplanen för Masaby (projekt 33000) enligt MBL 201 §
Kommunstyrelsen 28.08.2023 § 260 

Kyrkslätts kommuns svar på besvären över delgeneralplanen för Masaby (projekt 33000)
Kommunstyrelsen 28.08.2023 § 261

Rättelse av kommunfullmäktiges beslut 6.3.2023 (§ 13) om Masaby delgeneralplan (ritn. nr 3481) enligt förvaltningslagen 8 kap. 50 § på grund av sakfel och enligt förvaltningslagen 8 kap. 51 § på grund av skrivfel

Kommunfullmäktige 19.06.2023 § 47                     planekarta 3486

Kommunstyrelsen 12.06.2023 § 191

4/2023 Besvär har lämnats in hos Helsingfors förvaltningsdomstol över kommunfullmäktiges beslut 6.3.2023 om godkännande av delgeneralplanen för Masaby.

Godkännande av delgeneralplanen för Masaby enligt MBL 37 §

Kommunfullmäktige 6.3.2023 § 13             planekarta 3481

Kommunstyrelse 13.2.2023 § 56

Masalan osayleiskaavan ilmastovaikutusten arviointi, loppuraportti 6.5.2022

Liitekartta Masalan osayleiskaavan ilmastovaikutusten arvioinnin loppuraporttiin

Samhällstekniska nämnden 26.01.2023 § 16

Delgeneralplanen för Masaby, framläggning av förslaget till delgeneralplan enligt MBL 65 § och MBF 19 § 15.11. – 17.12.2021
Kommunstyrelsen 25.10.2021 § 471

En presentationsvideo om planen på finska u. 23 min.

Planekarta ritningsnummer 3454

Beskrivning

Bilagor 1-10

Bilagor 11-20

Bemötanden

Delgeneralplan karttjänst

Samhällstekniska nämnden 29.09.2021 § 125

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut 17.12.2021.

OBS!!! Ett virtuellt invånarmöte hålls ti 30.11.2021 kl. 17–18.30 via Teams på grund av sämre coronasituation (uppdaterat 25.11.2021). 
Den sista anmälningsdagen är fr 26.11.2021. Du kan på förhand i samband med anmälan skicka frågor om planen.

För att delta behöver du inte ladda ner nya applikationer, man kan delta via webbläsare. Länken till evenemanget delas via e-post till alla anmälda 29.11.

Om du kan inte delta i det virtuella invånarmötet, vänligen boka tid hos planläggaren Elina Virtanen, elina.virtanen@kirkkonummi.fi , tfn 040 126 9270.

Planläggarens mottagningar ti 23.11 kl. 13–16, on 24.11 kl. 13–16, to 25.11 kl. 9–12, on 8.12. kl. 13-16 och fre 10.12. kl. 9-12. 
Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren elina.virtanen@kirkkonummi.fi  eller tfn 040 126 9270.

—————————————————-

Det justerade
Program för deltagande och bedömning
samhällstekniska nämnden 26.8.2021 § 99      utvidgning anhängiggörande 1.10.2021 kungörelse

Förlängning av byggförbudet och åtgärdsbegränsningen för Masaby delgeneralplan i enlighet med 38 § och 128 § i MBL (kst, fge)
Samhällstekniska nämnden 28.01.2021 § 4

Beredningsskede:

Beredningsmaterialet (ritn. nr 3317) framlagt, officiell kungörelse för tiden 13.11 – 15.12.2017

Planutkast (ritn. nr. 3317)

Bestämmelser

Beskrivning

Invånarmöte 21.11.2017

Framläggning av beredningsmaterialet för delgeneralplanen, kommunaltekniska nämnden 26.10.2017 (§ 52)

Framläggning av beredningsmaterialet för delgeneralplanen, kommunaltekniska nämnden 31.8.2017 (§ 18)


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning för delgeneralplanen för Masaby godkändes i samhällstekniska nämnden 21.11.2013 (§ 86)


Utredningar:

Masalan osayleiskaavan hulevesiselvitys (2020)

Masalan osayleiskaavan liikenneselvitys (2021)

Jorvaksen alueen luontoselvitys (2014)

Utvecklingsbild för Masaby och Bobäck 2040. En stad nära naturen. (2016)

Masalan ja Luoman osayleiskaava-alueiden liito-oravaselvitys (2018) (på finska)

Masalan ja Luoman osayleiskaava-alueiden luontoselvitys (2015) (på finska)

Masalan ja Luoman osayleiskaava-alueiden luontoselvitysten liitteet (2015) (på finska)

Masalan osayleiskaavan kaavataloudellinen selvitys (2019) (på finska)

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tel. 040 846 5657