Välj en sida
kirkkonummi

Ändring av detaljplanen för Munkkulla, kvarteren 202 och 203

Situation: Vunnit laga kraft 12.5.2023

Planändringsprojektet ligger på Munkkulla område, invid Munkkullavägen. Det gränsar i söder till Västerleden och omfattar kvarteren 202 och 203.

På planeringsområdet gäller Munkkulla detaljplan (lagakraftvunnen år 2004). I den gällande detaljplanen har kvarter 203 dels märkts som kvartersområde för affärsbyggnader, på vilket butiksutrymmen för utrymmeskrävande specialvaruhandel (KL-1) får placeras, dels som kvartersområde för verksamhetsbyggnader (KTY). Kvarter 202 har dels märkts som kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader (K), dels som kvartersområde för verksamhetsbyggnader (KTY). Dessutom omfattar planändringsområdet en del av Åparkens närrekreationsområde (VL) samt en del av Munkkullavägens och Åbackavägens gatuområden.

Målet med planändringen som gäller kvarteren 202 och 203 i Munkkulla detaljplan är att främja utbudet på tjänster i Kyrkslätts affärscentrum. Målet är att tillåta byggande av olika affärslokaler, t.ex. livsmedelshandel, i kvarter 203. Dessutom är syftet att i kvarteret (203) placera en gasdistributionsstation i närheten av naturgasledningen på området. I planeringen tar man också ställning till trafikarrangemangen på Munkkullavägen och Åbackavägen.

Enligt beräkningen som ingår i programmet för deltagande och bedömning och som utarbetats utgående från planläggningsprogrammet är syftet att ta planförslaget till behandling våren 2020 och behandla planändringen för godkännande i slutet av 2020.


Godkännande av detaljplanen:

Lagakraftvunnen plan planekarta ritningsnummer 3466, beteckningar och bestämmelser

12.5.2023 Besvärstillstånd över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut söktes hos högsta förvaltningsdomstolen. Besväret har förfallit med högsta förvaltningsdomstolen beslut 10.5.2023, eftersom besvärsställaren undanröjt sitt besvär, varvid detaljplanen för Munkkulla, kvarteren 202 och 203 har i sin helhet vunnit laga kraft 12.5.2023.

10.3.2023 Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

2.12.2022 planen som trätt i kraft, vunnit delvis laga kraft  planekarta 3466, beteckningar och bestämmelser

Kommunstyrelsen har med sitt beslut 26.9.2022 § 303 beslutat i enlighet med MBL 201 § bestämma att ändringen av detaljplanen i kvarteren 202 och 203 i Munkkulla träder i kraft så att ikraftträdandet gäller Åbackavägens gatuområde samt tomt 1 i kvarter 203.

Beslut om partiellt ikraftträdande av ändringen av detaljplanen för Munkkulla, kvarteren 202 och 203 (projekt 10310), enligt MBL 201 §
Kommunstyrelsen 26.09.2022 § 303       bilaga

Kyrkslätts kommuns svar på besvär över ändringen av detaljplanen för Munkkulla (ritn. nr 3466)
Kommunstyrelsen 29.08.2022 § 277        bilagor

4.7.2022 Besvär har anförts över kommunfullmäktiges beslut 16.5.2022 § 41 hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Ändring av detaljplanen för Munkkulla, kvarteren 202 och 203 (projekt 10310), godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §
Kommunfullmäktige 16.05.2022 § 41

Kommunstyrelsen 09.05.2022 § 151

Samhällstekniska nämnden 28.04.2022 § 39

Förslagsskede:

Framläggning av förslaget till ändring av detaljplanen enligt MBL 65 § och MBF 27 §, framlagt 25.5. – 26.6.2020

Karta (ritn. nr 3403)

Detaljplanebeskrivning

Bilagor

Kommunstyrelsen 04.05.2020 § 149
Samhällstekniska nämnden 23.04.2020 § 47

Planläggarens mottagning/telefontid hålls ti 9.6 kl. 9-12 och to 11.6 kl. 9-12. Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren: Tero Luomajärvi, tfn 040 846 5657, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut.


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning för projektet godkändes i samhällstekniska nämnden 27.2.2020 (§ 29).

Anhängiggörande 27.3.2020 kungörelse

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn 040 846 5657