Välj en sida
kirkkonummi

Ingvalsporten

Situation: Korg för planer som väntar 2025-2027

Då planeringen inleds förenhetligas projektets målsättningar med uppgjorda utvecklingsbilder. Området berörs av, förutom kommunens nya utvecklingsbild för markanvändningen, också av den regionala utvecklingsbilden som uppgjordes före inledningen av delgeneralplanen för Sundsberg och Sarvvik, vilken också omfattar områdena Jorvas och Ingvalsby.

Ingvalsportens tidigare planprojekt, som lagts ner, följde delgeneralplanen för Jorvas och Ingvalsby: i handelskoncentrationen fanns affärsutrymme om så mycket som 50 000 v-m2. Projektets förutspådda ökning av trafikmängderna förutsatte betydande förbättring av korsningsarrangemangen på de regionala huvudlederna (Västerleden och Ring III). Med anledning av det blev kostnaderna höga och det finns inga förutsättningar för projektet. Även näthandelns förutspådda utveckling var ofördelaktig för projektet. Med anledning av det som beskrivits ovan beslutade sig den för planläggningen ansvariga instansen avstå från projektet i slutet av år 2015. 

Projektet ligger i närheten av regionala huvudleders korsningsområde på ett område med god nåbarhet. Det ligger också på en mycket synlig plats, och därmed ska områdets stadsbildsmässiga mål ställas högt. Troligtvis minskar vikten av affären i måluppställnigen som ska uppdateras och områdets nya markanvändning kan kopplas t.ex. till datacentralen som genomförs på Kolabackens område samt till mångsidigare företagsverksamhet än tidigare och möjliggörande avfritidstjänster. Projektet kopplas till de närmaste detaljplanerna beträffande markanvändningen och trafiklösningarna.

I samband med projektet utreds behovet av ändring av vägplanen för Västerleden och Ring III samt kopplande av det regionala trafiknätet till de närliggande detaljplanerna. Det regionala huvudcykelvägsnätet (PÄÄVE) leds genom området

Planläggningsprogram: Korg för planer som väntar 2025-2027, projektkort


Ingvalsportens tidigare planprojekt, som lagts ner:

Förslagsskede:

Framläggning av detaljplaneförslaget (ritn. nr 3231), samhällstekniska nämnden 22.10.2015 (§ 66)


Beredningsskede:

Framläggning av detaljplaneutkastet, samhällstekniska nämnden 18.10.2012 (§ 75)
Planutkastet (ritn. nr 3112) var framlagt 5.11 – 7.12.2012


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning (PDB) för projektet godkändes 19.1.2012 (§ 3)


 

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657