Välj en sida
kirkkonummi

Särskilt stöd

Särskilt stöd ges till elever som behöver långvarigt, övergripande och individuellt stöd för sitt lärande och sin skolgång. Stödet kan ordnas inom ramen för allmän eller förlängd läroplikt. Under det särskilda stödet kan samma stödformer användas som under det allmänna och det intensifierade stödet. Specialundervisning ordnas med beaktande av elevens bästa och förutsättningarna för att ordna undervisningen i en grupp inom den allmänna undervisningen eller helt eller delvis i en grupp inom specialundervisningen.

Inledandet och fortsättningen av särskilt stöd grundar sig på en pedagogisk utredning. Klassläraren eller klassföreståndaren ansvarar för utarbetandet av den pedagogiska utredningen i samarbete med en övergripande speciallärare och andra lärare som undervisar eleven. Eleven och vårdnadshavarna deltar i utarbetandet av den pedagogiska utredningen tillsammans med skolans multiprofessionella arbetsgrupp. Utifrån den pedagogiska utredningen fattas ett skriftligt beslut om särskilt stöd för eleven i enlighet med förvaltningslagen. I beslutet om särskilt stöd fastställs elevens huvudsakliga undervisningsgrupp, eventuella tolknings- och assistenttjänster, särskilda hjälpmedel, läroämnena som individualiseras samt andra nödvändiga undervisningsarrangemang. Beslutet om särskilt stöd skickas per post till vårdnadshavarna.

För en elev som fått ett beslut om särskilt stöd ska en individuell plan (IP) för hur undervisningen ska ordnas utarbetas. Den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas grundar sig på information som producerats i den pedagogiska utredningen. I IP antecknas målen för elevens lärande och skolgång, de nödvändiga undervisningsarrangemangen och pedagogiska lösningarna samt det stöd och den handledning som eleven behöver. Dessutom fastställs i IP målen, innehållet och utvärderingen gällande eventuella individualiserade läroämnen samt andra stödåtgärder, såsom tolknings- och assistenttjänster och särskilda hjälpmedel.

Vid behov kan lärokursen i läroämnen individualiseras under särskilt stöd. Individualisering av lärokursen kan ske när eleven, trots särskilt prioriterade områden i studierna, inte kan uppnå målen på ett godkänt sätt. Beslut om att individualisera lärokursen tas i beslutet om särskilt stöd för eleven. När lärokursen individualiseras i ett ämne kan även mål och innehåll från lägre årskurser tillämpas. Den individualiserade lärokursen bedöms i förhållande till målen som anges i den individuella planen (IP). Betyg och/eller muntlig bedömning anges på betyget med en asterisk (*) i sådana fall.