Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Beslutsfattande och organisation / Politiskt beslutsfattande / De förtroendevaldas sida
kirkkonummi

De förtroendevaldas sida

På den här sidan finns uppgifter och material som gäller förtroendeuppdrag. Målet har varit att på en och samma plats samla information om anmälningar, arvoden, ersättningar och andra praktiska uppgifter beträffande de förtroendevaldas mandatperiod.

De förtroendevaldas grundanmälan ska göras elektroniskt på blanketten för grundanmälan. Ifyllande av blanketten förutsätter inloggning med användarkoder (fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi)

Förtroendevalda, såsom de fastställts i kommunallagen (410/2015), ska meddela sina bindningar i registret över bindningar (blanketten tillfälligt ur bruk på grund av problem).

Ytterligare information om redogörelse för bindningar (Kommunförbundet).

Anmälningarna publiceras på kommunens webbplats. Publiceringen kräver inte samtycke för de förtroendevaldas del som omfattas av skyldigheten att lämna redogörelse. För publicering av de övriga förtroendevaldas redogörelser krävs samtycke.

Skattekorten ska skickas på e-postadressen Palkka-tiimi@kirkkonummi.fi  eller till kommunhuset på adressen Kyrkslätts kommun, Palkka-tiimi, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Om ersättning för inkomstbortfall ansöks på den här blanketten. Blanketten med bilagor tillställs organets sekreterare.

Mötesarvodena utbetalas fyra gånger i året på basis av de uppgifter om närvaro som antecknats i sammanträdesprotokollen.

Kilometerersättningarna utbetalas fyra gånger i året på basis av kilometerersättningsblanketterna som kvitterats vid sammanträdena. (AKTA Bilaga 16)

Reseräkningsblankett
Körjournal

Arvodesstadgan (på finska), som har godkänts av personalsektionen, innehåller principer om erläggande av ersättning.
Blankett: avstående från arvode/ersättning

Lösenordsförändringsguide (på finska)

Ge respons om hur sidan kunde utvecklas: viestinta(at)kirkkonummi.fi