Välj en sida

Staten och de kommuner som är delägare i Västbanan Ab – Åbo, Esbo, Salo, Lojo, Vichtis och Kyrkslätt – har förhandlat om villkoren i det föravtal som möjliggör övergången till byggfasen för Västbanan. Kommunstyrelsen i Kyrkslätt beslutade vid sitt sammanträde 24.6 godkänna föravtalet med villkoret att avtalets alla parter godkänner och undertecknar föravtalet. Vidare godkände kommunstyrelsen att Västbanan Ab kan använda upp till 1,4 miljoner euro av den finansiering som beviljats för banplaneringsfasen, för arbeten som rör byggfasen och förberedande arbete inför den.

Övergången till byggfasen skulle i det här skedet beröra delprojekten Esbo-Kyrkslätt, Vichtis-Lojo, Salo-Hajala och Nunna-Kuppis. Under den pågående regeringsperioden är syftet att utarbeta en byggnadsplan för hela förbindelsen och påbörja byggandet av sträckorna Esbo-Kyrkslätt och Salo-Hajala.

Staten har fastställt som målsättning för det aktieägaravtal som förhandlas fram utgående från föravtalet att både staten och kommunerna förbinder sig till att finansiera byggfasen med 400 miljoner euro, dvs. totalt 800 miljoner euro. Kommunernas andel skulle fördelas mellan kommunerna på ett separat överenskommet sätt. Förutom detta skulle bolaget ges rätt att ta upp främmande kapital för högst 500 miljoner euro.

Projektets banplanering har redan beviljats EU:s CEF-stöd, och för närvarande söks stöd även för byggandet av de banavsnitt som nu inleds.

Bolaget behöver redan nu utföra förberedande arbeten för det kommande byggandet, så att byggandet håller den tidtabell som krävs för det sökta och eventuellt beviljade CEF-stödet. Av denna anledning kommer aktieägarna, förutom att fortsätta förhandlingarna, också komma överens om att Västbanan Ab kan använda upp till 1,4 miljoner euro av den finansiering som beviljats för banplaneringsfasen, för arbeten som rör byggfasen och förberedande arbete inför den.

Aktieägarna kommer att fortsätta förhandlingarna om det egentliga aktieägaravtalet. Föravtalet om övergången till byggfasen förutsätter ett godkännande av alla parters behöriga beslutsorgan. Parterna måste också godkänna det slutliga aktieägaravtalet som kommer att utarbetas senare. För statens del krävs beslut från riksdagen om statsbudgeten.