Välj en sida
kirkkonummi

För idrottsföreningar avsedda bidragsanslag

Kungörelse 2024

För idrottsföreningar avsedda bidragsanslag 2024

Verksamhetsbidrag kan sökas av i Kyrkslätt hemmahörande, registrerad förening eller förening som har lämnat in registreringsansökan före utgången av juni månad föregående år. Föreningens huvudsakliga uppgift skall enligt stadgarna vara idrotts/friluftsverksamhet. En förening som ansöker om verksamhetsbidrag skall ha minst 15 personmedlemmar, varav 4/5 Kyrkslättsbor (80%). Om villkoret (4/5) inte uppfylls, minskas det beviljade bidraget med hälften. Då skall andelen Kyrkslättsbor vara minst 3/5 (60%). Såsom en fördelningsgrund för det verksamhetsbidraget används funktionella mätetal.

Projektbidrag kan sökas på förhand (på basis av planer) eller på basis av verifikat.

Projektbidrag kan beviljas dem som är berättigade till idrottsnämndens verksamhetsbidrag till utgifter för utbildning och förfärdigande av kartor samt för hyresutgifter (under 20-åringar) föranledda av utnyttjandet av idrottsläggningar.

Vid sidan av sökande som är berättigade till verksamhetsbidrag kan projektbidrag också beviljas i Kyrkslätt registrerade idrottsföreningar för genomförande av särskilt evenemang som ordnas vid en viss tidpunkt.

Förutom till sådana som är berättigade till verksamhetsbidrag kan bidrag beviljas lokala registrerade föreningar till lönekostnader som uppstår vid ordnandet av motion för specialgrupper i Kyrkslätts simhall, till främjandet av sjöräddningsverksamhet samt till anläggande / grundlig förbättring av idrottsplats.

Bidragsansökningarna, för vilka skall användas ansökningsblanketter, tillställs med bilagor före utgången av den i kungörelsen nämnda tidsterminen på adressen:

Kyrkslätts kommun, ungdoms- och idrottstjänster, besöksadress Ervastvägen 2, postadress Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 KYRKSLÄTT.

Den fullständiga kungörelsen finns på Kyrkslätts kommuns websidor.

Försenade ansökningar beaktas inte.

Ytterligare information: Kyrkslätts kommun, ungdoms- och idrottstjänster, (09) 296 71

19.12.2023 Kyrkslätts kommun, ungdoms- och idrottstjänster

Bidragsformer och ansökningstider

PROJEKTBIDRAG                       4 800 €

till lönekostnader som uppstår vid ordnande av motion för specialgrupper i Kyrkslätts simhall (som söks på förhand på basis av planer), vårperioden 2024.
kan sökas före 11.1.2024 kl. 15.00

VERKSAMHETSBIDRAG       73 981 €

kan sökas före 31.3.2024 kl. 15.00

PROJEKTBIDRAG                       8 000 €

till anläggande / grundlig förbättring av idrottsplats (som söks på förhand på basis av planer)

kan sökas före 31.3.2024 kl. 15.00

PROJEKTBIDRAG                       7 000 €

för genomförande av ett särskilt evenemang som verkställs vid en viss tidpunkt (som söks på förhand på basis av planer, betalas mot redovisning)

kan sökas före 31.3.2024 kl. 15.00

PROJEKTBIDRAG                       4 500 €

för främjandet av sjöräddningsverksamhet (som söks på basis av planer)

kan sökas före 31.3.2024 kl. 15.00

PROJEKTBIDRAG                       4 800 €

till lönekostnader som uppstår vid ordnande av motion för specialgrupper i Kyrkslätts simhall (som söks på förhand på basis av planer), höstperioden 2024

kan sökas före 31.8.2024 kl. 15.00

PROJEKTBIDRAG                       5 200 €

till utgifter för tillverkning av kartor (som söks på basis av verifikat)

kan sökas före 30.11.2024 kl. 15.00. Kartorna kan efter den första användningen användas av kommuninvånarna och avgiftsfritt av skolorna och läroinrättningarna. Nämnden förutsätter att föreningen informerar sammanfattat om tillgången på kartorna på internet och möjliggör beställning av kartorna på internet.

PROJEKTBIDRAG                     17 000 €

till utgifter för utbildningsverksamhet (som söks på basis av verifikat)

kan sökas före 30.11.2024 kl. 15.00

PROJEKTBIDRAG                     20 000 €

till utgifter som uppstår vid utnyttjande av idrottsanläggningar (under 20 åriga, som söks på basis av verifikat)

kan sökas före 30.11.2024 kl. 15.00