Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Information om småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Vanliga frågor om småbarnspedagogik
kirkkonummi

Vanliga frågor om småbarnspedagogik

Jag vill veta om det finns lediga platser inom småbarnspedagogiken på ett visst område eller i ett visst daghem. Vem ska jag kontakta?

Inom den finska småbarnpedagogiken ansvarar servicecheferna för valet av barn, och de har aktuell information om situationen på olika områden. Inom den svenska småbarnpedagogiken ansvarar chefen för småbarnspedagogik för valet av barn och har aktuell information om situationen.

 Om du vill bekanta dig med ett daghem, ta kontakt med daghemsföreståndaren och kom överens om ett besök. Personalen inom småbarnspedagogiken och daghemsföreståndarna svarar också gärna på frågor. När barnet redan är i dagvård lönar det sig att i första hand diskutera frågor i anslutning till småbarnspedagogik och förskoleundervisning med personalen vid barnets egen vårdplats.

Vilket är bättre alternativ för barn: daghem eller familjedagvård?

Barnets och familjens individuella behov avgör valet av vårdform. Ofta önskar vårdnadshavare med riktigt små barn en plats i familjedagvården för sitt barn, medan man önskar att de äldre barnen får en plats i daghemmet.

Vad kostar kommunal familjedagvård?

Avgifterna för småbarnspedagogik fastställs på samma sätt oberoende av om barnet är i familjedagvård eller på daghem.

Vad kostar privat småbarnspedagogik?

Serviceproducenterna fastställer själva priset på sina tjänster (=vårdavgift). Vårdavgifterna kan variera enligt vårdplats. Avgiften för del- eller heldagsvård som produceras mot servicesedel är lika stor som motsvarande avgift för kommunal småbarnspedagogik.

Hur söker man till privat daghem?

Man söker till privata daghem genom att kontakta serviceproducenten direkt.

Jag har fått arbete eller studieplats, och vårdbehovet är akut. Vad ska jag göra?

Lämna in en ansökan så fort som möjligt. Bifoga en kopia av arbetsavtalet eller studieintyget till ansökan. I akuta situationer ordnas en vårdplats senast inom två veckor från att vi har tagit emot ansökan och bilagan.

När och var får jag veta om beslutet om mitt barns småbarnspedagogik?

Vi strävar efter att skicka beslutet om plats i småbarnspedagogiken till familjen cirka två månader innan barnet ska börja på daghemmet.

Jag vill göra ändringar i ansökan. Hur ska jag göra?

Ta kontakt med servicechefen inom småbarnspedagogiken (finsk småbarnspedagogik) eller daghemsföreståndaren (svensk småbarnspedagogik) och meddela hurdana ändringar du vill göra.

Vår familj kommer att flytta. Hur ska jag göra?

Om ni flyttar inom Kyrkslätt kan barnet fortsätta i samma daghem eller hos samma familjedagvårdare. Ni kan också ansöka om flyttning till daghem eller familjedagvård på ert eget serviceområde.

Om ni flyttar bort från kommunen upphör rätten till Kyrkslätts kommuns småbarnspedagogik, och ni ska ansöka om en plats inom småbarnspedagogik eller förskoleundervisning i den nya kommunen.

Vad betyder sommarjour?

I juni och juli är det vanligtvis färre barn på daghemmen. Småbarnspedagogiken under sommarjourperioden har på varje serviceområde koncentrerats till ett daghem. Även under andra skollov kan verksamheten regionalt koncentreras eller skäras ner inom enheten.

Vad ska man ha med sig i daghemmet?

Det är bra om barnet har med sig tillräckligt med byteskläder och ytterkläder enligt väder. Inomhus har barnen på sig tofflor eller inneskor. För barn som använder blöjor tar vårdnadshavarna med sig egna blöjor hemifrån. Ytterligare information om utrustning får ni i barnets grupp.

Får vårdnadshavarna komma till daghemmet för att följa verksamheten också annars än när barnet bekantar sig med daghemmet?

Ja, det får de. När vårdnadshavarna lämnar barnet på daghemmet eller hämtar barnet från daghemmet är mötena ofta korta. Ni är alltid välkomna att följa med vår verksamhet.
Var ordnas den småbarnspedagogik som behövs före och efter förskolan?

Småbarnspedagogik ordnas i samma enhet som förskoleundervisningen, så barnet behöver inte byta plats under dagen.

Hur meddelar vi om ändringar i vårdtiden?

Ta kontakt med daghemsföreståndaren eller familjedagvårdsledaren. Ändringen i vårdtiden görs skriftligt genom blanketten för ändring av vårdtiderna. Ändringarna träder i kraft tidigast i början av följande kalendermånad.

Vad är uppsägningstiden för barnets daghemsplats?

Uppsägningstiden för en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken är en månad. Inom privat småbarnspedagogik varierar praxis enligt serviceproducent. Uppsägningstiden anges i vårdavtalet mellan familjen och serviceproducenten.

Vad är planen för småbarnspedagogik?

Vårt arbete inom småbarnspedagogik styrs av den lagstadgade planen för småbarnspedagogik. På finska används förkortningen vasu (från varhaiskasvatussuunnitelma) om planen för småbarnspedagogik. Kommunens plan för småbarnspedagogik är pedagogernas redskap. I planen berättas om de saker som pedagogerna gör för att trygga barnens tillväxt, utveckling och inlärning.

Tillsammans med vårdnadshavarna och barnet upprättas det en individuell plan för varje barn för att trygga just hens tillväxt, utveckling och inlärning.

Hur bildas grupperna i daghemmen?

I princip bildas grupperna utgående från barnens ålder. Ofta bildar barn under tre år, 3–5-åriga barn och förskoleelever sina egna grupper.

Hur många barn och vuxna finns i en grupp?

I en grupp finns vanligen 3 vuxna och 12–21 barn, beroende på barnens ålder. Om det i en barngrupp endast finns barn under tre år, är barngruppens storlek 12. Om alla är över 3 år, är barngruppens storlek 21 barn.

Du kan också skicka frågor till oss per e-post varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi eller smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi