Välj en sida
kirkkonummi

Kyrkslätts kommuns lagstadgade register över bindningar

Enligt kommunallagen ska vissa förtroendevalda och tjänsteinnehavare i kommunen offentligt redogöra för sina bindningar.

Kyrkslätts kommuns register över bindningar

I 84.2 § i kommunallagen bestäms vilka skyldigheten att redogöra för bindningar gäller. Anmälningsskyldigheten har begränsats till att gälla centrala förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare i kommunen.

Anmälningsskyldiga förtroendevalda är:

– Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
– Fullmäktiges ordförande och vice ordförande
– Nämndernas ordförande och vice ordförande
– Ledamöter och ersättare i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen
– Centralvalnämndens ordförande, vice ordförande och nämndens föredragande
– Valnämndens ordförande, vice ordförande och nämndens föredragande

Anmälningsskyldiga tjänsteinnehavare är:

– Kommundirektören
– Kommunstyrelsens föredragande
– Nämndernas föredragande

Redogörelsen över bindningar ska göras för förtroendevalds eller tjänsteinnehavares ledningsuppdrag samt för förtroendeuppdrag i företag eller andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet.

Med näringsverksamhet avses i det här sambandet affärs- och yrkesverksamhet.

Anmälningsskyldigheten omfattar ledningsuppgifter och förtroendeuppdrag i företag eller annan sammanslutning:

– Verkställande direktör
– Vice verkställande direktör
– Medlemskap i styrelsen
– Medlemskap i organ som kan likställas med styrelse

Betydande förmögenhet eller annan eventuell bindning utgörs av:

– Betydande innehav av fastighetsaktier som anknyter till näringslivsverksamhet eller placeringsverksamhet.
– Betydande innehav av aktier i bostadsaktiebolag, som anknyter till näringslivsverksamhet eller placeringsverksamhet.
– Ägande av fastighet, om fastigheten ligger i den egna kommunen eller på ett sådant område som berörs av beslutsfattandet.
– Från fall till fall ägande av mark och skog i den egna kommunen.
– Från fall till fall ägande av aktier i fastighetsbolag.
– Från fall till fall ägande av andra aktier.
– Från fall till fall delägarskap och äganden som gäller yrket.
– Från fall till fall betydande skuld. Särskilt om skulden gäller näringslivsverksamhet.
– Från fall till fall förbindelse som getts för en tredje parts del, till exempel borgen eller säkerhet.
– Från fall till fall personens aktivitet i föreningar och stiftelser. Anmälningsskyldigheten gäller de uppgifter som enligt objektiv bedömning kan vara av betydelse i skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

Anmälningsskyldigheten gäller inte:

– Den anmälningsskyldigas närstående personers medlemskap eller äganden.
– Enbart aktieägande i egen bostad.

Kommunens revisionsnämnds linje är att också alla beslutsfattare som omfattas av den icke-lagstadgade anmälningsskyldigheten kan anmäla sina bindningar. I det här registret är anmälan och publicering grundade på frivillighet och fordrar anmälarens samtycke. Beslutsfattarna i registret har lämnat sin anmälan frivilligt och gett sitt samtycke till publicering av sina uppgifter på kommunens webbplats.

Frivilligt register över bindningar