Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Miljö / Invasiva främmande arter
kirkkonummi

Invasiva främmande arter

Med främmande arter avses arter av organismer som människan avsiktligt eller oavsiktligt introducerar i ett område utanför artens naturliga utbredningsområde. För växternas del är det vanligtvis fråga om främmande arter som sprider sig från trädgårdar. Främmande djur har för sin del avsiktligt inplanterats som viltarter, eller de har kommit till Finland oavsiktligt med varutransporter och båtarnas barlastvatten.

Främmande arter som medför tydliga olägenheter kallas för invasiva främmande arter. Dessa arter kan orsaka allvarlig skada bl.a. för de ursprungliga arterna, ekosystemen, odlingsväxterna, skogsbruket eller andra näringar. De kan också orsaka betydande ekonomisk olägenhet genom att inverka på människornas, djurens eller växternas hälsa eller på fastigheternas värde. Olägenheterna kan också vara sociala eller estetiska.

Man får ytterligare information om de främmande arter som förekommer i Finland bland annat via den nationella portalen för främmande arter, med hjälp av vilken man kan identifiera främmande arter, rapportera sina observationer och granska de observationer som andra anmält. I portalen för främmande arter finns mycket information om och bilder på olika främmande arter, kartor över utspridning av främmande arter samt bekämpningsanvisningar för utrotning av olika främmande arter.

Bekämpning av invasiva främmande arter i Kyrkslätts kommun

Enligt lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter ska fastighetens ägare eller innehavare, om en invasiv främmande art som ingår i unionsförteckningen eller en invasiv främmande art av nationell betydelse förekommer på en fastighet, se till att skäliga åtgärder vidtas för att utrota eller innesluta arten, om förekomst av den invasiva främmande arten eller spridning av den kan orsaka betydande skada för den biologiska mångfalden eller medföra fara för hälsa eller säkerhet. Lagrummet gäller inte fåglar och däggdjur.

Av de arter/artgrupper som ingår i unionsförteckningen över invasiva främmande arter och/eller i förteckningen över invasiva främmande arter av nationell betydelse förekommer i Kyrkslätts natur åtminstone

– av växtarter kaukasisk jättefloka, jätteloka, jättebalsaminen och gul skunkkalla
– av djurarter minkar, mårdhundar, bisamråttor och spanska skogssniglar.

Utöver de arter som ingår i EU:s och Finlands förteckningar över invasiva främmande arter förekommer i Kyrkslätts natur många främmande arter som enligt den nationella strategin för främmande arter anses vara invasiva. Sådana här arter är bl.a. kaniner, råttor och blomsterlupin och Havstulpaner.

Privata markägare har utfört och låtit utföra bekämpning av många invasiva främmande arter på områden de äger. Kom ihåg att man ska ha tillräckliga skyddsutrustningar vid utrotning av jättefloka.

Forststyrelsen har bekämpat minkar och mårdhundar genom att reducera deras mängd på naturskyddsområdena i Kyrkslätts skärgård. Avsikten har varit att förebygga minskning av antalet ungar av vattenfåglar som fångas av minkar och mårdhundar.

Kyrkslätts kommuns underhållstjänster har utfört bekämpningsåtgärder för att utrota bestånd av jätteflokor på kommunägda områden.

Kyrkslätts miljöskyddsenhet har kartlagt bestånd av jätteflokor på kommunens område och upprättat årligen åtgärdsprogrammet ”Utrotning av jättelokor”. Man har även bistått privata markägare i bekämpningen av jätteflokor. Man känner till ungefär 80 platser där det växer jättefloka.

Anvisningar för bekämpning av jätteflokor

""

Läs mer:

Projektet för att bekämpa vresros i Kyrkslätt

Har du upptäckt mördarsniglar i Kyrkslätt?

Ytterligare information:
Miljöplanerare Merja Puromies
Tfn 0400 772 194
e-post:merja.puromies@kirkkonummi.fi