Välj en sida
kirkkonummi

Elev- och studerandevård

Med elevvården stöder man elevens lärande, hälsa och välmående Elevvårdsaktörerna främjar för sin del delaktighet och hela skolgemenskapens välmående och förebygger problem. Målet är också att trygga ett tidigt individuellt stöd för alla som behöver det. Elevvården genomförs som multiprofessionellt samarbete mellan undervisningstjänsterna och social- och hälsotjänsterna. Också samarbetet med eleverna, deras vårdnadshavare och vid behov andra samarbetsnätverk spelar en viktig roll.

Elevvården delas in i gemensam och individuell elevvård.

  • Målet med den gemensamma elevvården är att främja elevernas lärande, hälsa och välmående, interaktion, delaktighet, miljöns sundhet och trygghet samt tillgänglighet ur hela skolgemenskapens och verksamhetskulturens synvinkel. Var och en som arbetar i skolan deltar för sin del i arbetet i gemenskapen, men i varje skola har tillsatts en mångprofessionell elevvårdsgrupp som koordinerar, utvecklar och bedömer elevvårdshelheten.
  • Den individspecifika elevvården riktas till en enskild elev då elevens stödbehov identifierats. Individuell elevvård baserar sig på elevens och vid behov vårdnadshavarens samtycke. Elevens mångprofessionella elevvård genomförs från fall till fall enligt situationen och behovet i den mångprofessionella sakkunniggruppen i skolan. Eleven får skolhälsovårdstjänster och kurator- och psykologtjänster enligt sin situation.

Ansvaret över ordnandet av elevvårdstjänsterna övergick vid ingången av år 2023 från kommunerna till välfärdsområdena. Västra Nylands välfärdsområde svarar för ordnandet av elevvårdens psykolog- och kuratorstjänster och skolhälsovårdstjänster för eleverna i Kyrkslätts kommuns grundskolor.