Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Boende och byggande / Tomter och områden / Företagstomter
kirkkonummi

Företagstomter

Företagstomter i Perälänjärvi

Företagstomterna i Perälänjärvi ligger i Veikkola på Perälänjärvi detaljplaneområde. Planbestämmelsen för tomterna är kvartersområde för verksamhetsbyggnader (KTY). Det största tillåtna våningstalet är II. Högst 10 % av våningsytan får användas för butiksutrymmen och andra jämförbara utrymmen. Tomterna kan anslutas till kommunens vattenförsörjningsnät.

Kommunen tar emot fritt formulerade arrendeanbud på tomter.

Tomter: Se finska sidor

Peräläjärvi detaljplanekarta och – bestämmelser (pdf)

Plan för utjämning av tomterna

Kommunen har utarbetat en plan för utjämning av tomterna. Den som arrenderar tomten ska enligt arrendevillkoren följa planen vid bebyggandet av tomterna. Avvikelse från planen kan göras, om byggaren har en särskild orsak att genomföra utjämningen av tomten avvikande från planen. Enligt planen är behovet av brytning/utjämning mindre på tomt 4 i kvarter 212 och på tomterna 1 och 4 i kvarter 215. På de andra tomterna i kvarter 215 är behovet av brytning större.

Det är möjligt att bryta en företagstomt med stöd av bygglovsbeslutet. Det kan vara möjligt att på tomten krossa den sprängsten som lösgjorts på tomterna, om brytning och krossning tar mindre än 50 dagar. Då ska man göra en bulleranmälan om krossningen till kommunens miljövårdsmyndighet 30 dagar före planerad verksamhetsstart. Det är möjligt att med kommunen förhandla om ett tillfälligt arrendeavtal gällande ett i närheten av tomterna beläget område som behövs för tillfällig förvaring av krossten.

Utjämningsplaner/situationsplaner gällande tomterna (pdf)

Tomternas profiler (pdf)

Arrendevillkor för tomter i Perälänjärvi

Tomterna kan arrenderas genom arrendeavtal som gäller t.o.m. 31.12.2060. Årsarrendet fastställs enligt 6 % av tomtens kapitalvärde.

Tomterna arrenderas på kommunens standardvillkor, som bl.a. är:

  • På tomten ska inom tre år från köpet eller undertecknandet av arrendeavtalet byggas minst 60 % av den med detaljplanen förenliga byggrätten. Kommunen kan av vägande skäl bevilja förlängning av tiden för byggskyldigheten.
  • Tomten får inte överlåtas vidare i obebyggt skick utan kommunens skriftliga samtycke.
  • Arrendatorn svarar för markundersökningar som görs när byggprojektet planeras och alla konstruktionslösningar som marken förutsätter, inklusive eventuella brytningar och behövliga fyllningar av tomter, när projektet genomförs.
  • Kommunen uppbär av fastigheten anslutningsavgifter för vattenförsörjning enligt gällande taxor.

Fritt formulerade ansökningar lämnas in på adressen:

kirjaamo@kirkkonummi.fi eller Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt

Ytterligare information:

Niklas Wickholm
markanvändningsingenjör
tel. 040 631 6478
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Otso Kärkkäinen
kommungeodet
tel. 040 126 9794
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi