Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Trafik och parkering / Gång- och cykeltrafik
kirkkonummi

Gång- och cykeltrafik

Gång och cykling är hållbara färdsätt och i Kyrkslätt anser man att det är viktigt att främja dem. Arbetet för främjande av hållbar trafik utförs i Kyrkslätt av en trafiksäkerhetsgrupp som sammanträder fyra gånger per år. Ytterligare information om gruppens verksamhet hittar du här: https://www.kyrkslatt.fi/trafiksakerhet

Kyrkslättsborna gör sina resor till ca 25 procent till fots och 6 procent med cykel (Resvanor i Helsingforsregionen 2018). Kyrkslätts kommuns mål är att före år 2030 öka cyklingens andel till 11 procent.

Utvecklingsprogram för gång och cykling

Kyrkslätts kommun har år 2017 utformat ett utvecklingsprogram för gång och cykling för att öka volymen gång- och cykeltrafik. Det omfattar ett åtgärdsprogram. Åtgärderna presenteras på kartor. Målet med åtgärdsprogrammet är att förbättra de nuvarande rutternas kvalitet och smidighet och att utvidga nätet i synnerhet till de områden där det saknas möjlighet att röra sig tryggt till fots eller med cykel.

Man har för Kyrkslätt utarbetat ett målnät för huvudrutterna för gång- och cykeltrafik för år 2030. Huvudrutterna har delats in i regionala och lokala förbindelser där de största cykelströmmarna går. De regionala huvudcykelrutterna baserar sig på förbindelser som fastställts gemensamt i Helsingforsregionen. Kranskommunernas regionrutter utgör stommen för cykelnätet och förenar kommun- och områdescentrumen med varandra och med regionens centralaste delar.

Ett mål är att skapa ett regionalt enhetligt huvudcykelnät av kvalitet med målinriktade egenskaper som till exempel direkta rutter, minimering av förseningar och uppehåll, smidiga anslutningar, tillgodoseende av naturelement och högklassigt avskiljande av olika transportformer. 

Bristerna i nätet över huvudrutter för gång- och cykeltrafik förekommer mestadels längs landsvägarna. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland ansvarar för utvecklingen av dessa inom ramen som möjliggörs av deras finansieringsnivå. Kommunen deltar också i utvecklingen av förbindelser längs landsvägarna i samarbete med NTM-centralen.

Kyrkslätts kommun utvecklar gång- och cykelförbindelser

Kyrkslätts kommuns mål är att i enlighet med utvecklingsprogrammet för gång och cykling anlägga gång- och cykelförbindelser som saknas. Mål för de närmaste åren är bland annat:

  • År 2020 blir en ny gång- och cykelväg färdig längs Volsvägen mellan Kvarnbyvägen och Ingelsvägen.
  • Från köpcentret Prisma i centrum till Tolls station planeras en ny gång- och cykelförbindelse söder om banan, då man på Gamla Kustvägen undviker uppförsbacken i Hindersby, vilket gör det lättare att ta sig mot Tolls och Masaby.
  • Kyrkslätts kommuns mål är att i samarbete med Nylands NTM-central inleda planering av en gång- och cykelväg längs Åbovägen från Veikkola till Esbo.
  • I Kyrkslätt finns också flera andra planeringsprojekt för att förbättra gång- och cykelförbindelserna. En del av projekten är samarbetsprojekt med NTM-centralen.
  • Kyrkslätts kommun granskar de regionala cykelförbindelserna i planeringen av markanvändningen. Målet är att skapa mål för utveckling av det regionala huvudcykelnätet för åren 2030 och 2040.

Du hittar pågående byggnadsprojekt här: http://www.kyrkslatt.fi/byggande

Planeringsprojekt hittar du här:
https://www.kyrkslatt.fi/planering

Främjande av hållbar trafik i Kyrkslätt

Förutsättningarna för gång och cykling kan förbättras genom att bygga gång- och cykelvägar. I Kyrkslätt anser man att det också är lika viktigt att främja hållbar trafik genom information och pedagogik. Kyrkslätts kommun deltar varje år i den riksomfattande kilometertävlingen i cykling där alla kommuninvånare kan delta. Utöver detta informerar kommunen aktivt om hållbar trafik.

Trafik- och kommunikationsverket Traficom gav år 2019 statsbidrag för främjande av hållbar trafik. Projektet för främjande av hållbar trafik inleddes i Kyrkslätt våren 2019 med den omfattande kampanjen Cykelveckan, som inbegrep bland annat frukost för cyklister på Kyrkslätts station, en lekplatsrunda för barnfamiljer och en cykelrunda för kommunens beslutsfattare. Under projektet genomfördes möjlighet för kommunens anställda att prova på elcykling och på Kyrkslättsdagarna samma möjlighet för alla kommuninvånare, en omfattande informationskampanj under Trafikantveckan, en cykeltur som var öppen för alla och en kampanj under vintercyklingsveckan.

Kyrkslätt har en egen profil för hållbar trafik, som syns i all kommunal kommunikation om hållbara färdsätt. Piltemat för Kyrkslätts profil för hållbar trafik beskriver rörelse och färgerna ren natur och hållbarhet. Profilen berättar om Kyrkslätts värden och visioner och dess kärnmeddelande är ”Det är tryggt, lätt och smidigt att färdas i Kyrkslätt”: