Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Trafik och parkering / Annan parkering
kirkkonummi

Annan parkering

I Kyrkslätt finns inte kommunal parkeringsövervakning. Parkering övervakas av polisen. På kommunens tätortsområden ligger allmänna parkeringsområden som är avsedda för både de som uträttar ärenden i affärsfastigheter och invånarnas gäster.

De allmänna parkeringsområdena är avsedda endast för fordon som är i trafikbruk. Obesiktigade bilar får inte förvaras på parkeringsområdet.

Vägtrafiklagen

27 § Förbud i fråga om stannande och parkering

Fordon får inte stannas eller parkeras på sådan plats eller så att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs.

Det är förbjudet att stanna och parkera:

1) på gångbana, skyddsväg, cykelbana och fortsättning på cykelbana samt inom ett avstånd av fem meter före skyddsväg, korsande cykelbana eller fortsättning på cykelbana; (24.6.2010/624)

2) i korsning och närmare än fem meter från korsande körbanas närmaste kant eller kantens tänkta förlängning på körbanan;

3) så nära järnvägs- eller spårvägsspår att det föranleder olägenhet för spårtrafiken;

4) på sådant sätt att vägmärke eller signalanordning som hör till trafikljus skyms;

5) i underfart och tunnel;

6) på backkrön eller i sådan kurva där sikten är skymd eller nära dylika;

7) där körbanan före vägkorsning är delad i körfält medelst spärrlinje eller grupperingsmärken, eller så nära sådan spärrlinje eller sådant märke att körning in på vederbörande körfält försvåras;

8) på avgiftsbelagd parkeringsplats eller avgiftsbelagt parkeringsområde utan att erlägga avgift; samt

9) invid spärrlinje, om avståndet mellan fordonet och linjen skulle bli mindre än tre meter och mellan fordonet och spärrlinjen inte löper en streckad linje.

Cykel och moped får stannas och parkeras på gångbana och cykelbana. Även annat fordon får, med iakttagande av särskild försiktighet, kortvarigt stannas på gångbana och cykelbana för på- eller avstigning eller för på- eller avlastning, när det ej i närheten står till buds annan för stannande lämpad plats och tvingande skäl påkallar stannandet. Det stannade fordonet får dock inte föranleda oskälig olägenhet för användningen av gångbanan eller cykelbanan. Föraren skall då hålla sig i närheten av sitt fordon och vid behov flytta fordonet till en plats, där det inte stör den övriga trafiken.

28 § Särskilda parkeringsförbud

Parkering är förbjuden:

1) närmare än trettio meter från plankorsning med järnväg;

2) framför infart till fastighet och även eljest så, att trafiken med fordon till eller från fastigheten väsentligt försvåras;

3) bredvid annat fordon än tvåhjulig cykel, moped eller motorcykel utan sidovagn, vilket stannats vid körbanans kant i längdriktningen;

4) så, att tillträdet till annat fordon eller dess bortkörande från platsen hindras;

5) på körbana utanför tätort, om vägen med vägmärke angivits såsom förkörsberättigad; samt

6) invid markerad parkeringsplats eller på markerad parkeringsplats så, att fordonet till någon del står utanför den för varje fordon markerade platsen.

Fordon som inte faktiskt används i trafiken får inte lämnas, förvaras eller läggas upp i lager på en väg. (5.12.2008/829)

Det är förbjudet att parkera på enskilt område utan tillstånd av fastighetens ägare eller innehavare. Parkeringsföreskrifter för ett enskilt område skall sättas upp så att de är lätta att observera. (27.6.2003/621)