Välj en sida

Gesterby

Situation: Beredningsskede (28.5.2020)

Området ligger i norra delen av kommuncentrum på ca två kilometers avstånd från Kyrkslätts affärscentrum, och det omfattar Gesterbys flervåningshus- och radhusområde, småhusområdet väster om Gesterbyvägen och Gesterbyvägens nya linje på bostadsområdets norra sida. Målet med planen är att förenhetliga samhällsstrukturen och tätortsbilden för området, förbättra trafikregleringarna, främja användningen av kollektivtrafik och möjliggöra kompletterande byggande av bostadsområdet genom att där anvisa nytt bostadsbyggande bl.a. längs Gesterbyvägen.

Planläggningsprogram: Korg för planer som väntar 2025-2027, projektkort


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning, samhällstekniska nämnden 28.5.2020 § 60

Anhängiggörande 24.6.2020 kungörelse

Programmet för deltagande och bedömning kommunaltekniska nämnden för kännedom 17.5.2018 (§ 71)

Anhängiggörande 13.11.2015 kungörelse


Beredningsskede:

Förnyande av parkeringsnormen för Gesterbyområdet, Samhällstekniska nämnden 28.05.2020 (§ 62)

De alternativa planutkasten framlagda 25-1. – 26.2.2016. (ritn.3237,3238), Samhällstekniska nämnden 10.12.2015 (§ 84)
Karta alternativ 1
Karta alternativ 2


Utredningar:

Gesterby idéplan 2008

Planläggarens kontaktinformation:

Maria Pudas

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 126 9256