Välj en sida
kirkkonummi

Gesterby

Situation: Beredningsskede (28.5.2020)

Området ligger i norra delen av kommuncentrum på ca två kilometers avstånd från Kyrkslätts affärscentrum, och det omfattar Gesterbys flervåningshus- och radhusområde, småhusområdet väster om Gesterbyvägen och Gesterbyvägens nya linje på bostadsområdets norra sida. Målet med planen är att förenhetliga samhällsstrukturen och tätortsbilden för området, förbättra trafikregleringarna, främja användningen av kollektivtrafik och möjliggöra kompletterande byggande av bostadsområdet genom att där anvisa nytt bostadsbyggande bl.a. längs Gesterbyvägen.

Planläggningsprogram: Korg för planer som väntar 2025-2027, projektkort


Godkännande av planen:


Förslagsskede:


Beredningsskede:

Förnyande av parkeringsnormen för Gesterbyområdet,
Samhällstekniska nämnden 28.05.2020 (§ 62)

Framläggning av planutkastet enligt MBL 62 § och MBF 30 §
Samhällstekniska nämnden 10.12.2015 (§ 84)

De alternativa planutkasten framlagda 25-1. – 26.2.2016:
Karta alternativ 1 (ritn. 3237)
Karta alternativ 2 (ritn. 3238)


Inledningsskede:

Anhängiggörande 24.6.2020 kungörelse

Anhängiggörande 13.11.2015 kungörelse


Utredningar:

Gesterby idéplan 2008


Planläggarens kontaktinformation:

Maria Pudas

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 126 9256