Välj en sida
kirkkonummi
Perälänkannas, muutos ja laajennus

Perälänäset, ändring och utvidgning

Situation: Inledningsskede 26.10.2023

Planeringen av direktbanan Esbo-Salo (ESA-banan) har framskridit i två etapper sedan år 2018 då utarbetandet av översiktsplanen för banan inleddes. För godkännandet av utredningsplanen ska en med planen förenlig banlinje vara anvisad i den lagakraftvunna generalplanen. För detta ändamål beslutade man utarbeta delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt som anhängiggjordes år 2019. Delgeneralplanens planförslag var framlagt sommaren 2023. 

Uppgörandet av järnvägsplanerna som preciserar ESA-banans utredningsplan inleddes år 2021 under ledning av Entimmeståget till Åbo Ab (m.a.o. projektbolaget). Med järnvägsplanen för Veikkolaområdet preciseras de i utredningsplanen för banan framförda lösningarna särskilt med anledning av ändringar i trafikarrangemangen och gatuområdena på de områden där man måste bland annat omorganisera befintliga trafikförbindelser på grund av byggandet av banan. Detta gäller särskilt området söder om Perälänjärvi eftersom järnvägsplanen för området färdigställs under hösten 2023. I den avgörs bland annat Perälävägens nya linjering som anvisas mellan den nu planerade banlinjeringen och Perälänjärvi.

I avgränsningen ingår i det här skedet också Åboledens (Vt1) vägområde invid planändringsområdet, för att man ska kunna säkerställa beaktandet av utrymmesbehov som eventuella ändringar i trafikområdet förutsätter.


Planläggningsprogram:


Godkännande av planen:


Förslagsskede:


Inledningsskede

Beslut: Ändring och utvidgning av detaljplanen för Perälänäset (projekt 40122), godkännande av programmet för deltagande och bedömning i enlighet med MBL 62 § och 63 §

Samhällstekniska nämnden 26.10.2023 § 120

Uppgörande av detaljplanen anhängiggjord, kungörelse 1.12.2023


Utredningar:

Planläggningsarkitekt
Seppo Mäkinen
tfn 040 538 9587
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi