Välj en sida
kirkkonummi

Bidrag och räntestödslån för specialgrupper

Investeringsbidrag för specialgrupper

ARA beviljar understöd för att förbättra bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov. Understöden ökar utbudet på hyresbostäder med skäliga boendekostnader som lämpar sig för boendebehoven hos personer tillhörande grupper med särskilda behov. Investeringsstöd för grupper med särskildas behov omfattar till exempel personer med funktionshinder, åldringar med minnessjukdomar och dålig kondition, bostadslösa, flyktingar, studerande samt personer med mentala problem eller missbruksproblem.

Understödstiden är kontinuerligt. Understöd kan fås för sådana projekt som även räntestödslån kan beviljas för. Understöd kan beviljas för nyproduktion, förvärv och ombyggnad.

En förutsättning för erhållande av understöd är att hyreshuset eller -bostäderna lämpar sig för specialgruppen och att de som hör till specialgruppen har behov av att bo en längre tid på orten. Projektplanen ska visa att projektet i sin helhet är motiverat både i ekonomiskt och funktionellt hänseende.

Projektet ska ha kommunens förordande. Om projektet i fråga gäller en boendeform som kräver mer stödservice än normalt och dessutom avsevärda specialarrangemang i bostadshuset eller bostaden i fråga om planlösningar eller utrustning (bortsett från hus för studerande och ungdomar), ska ansökningshandlingarna dessutom innehålla ett bindande utlåtande från kommunens social- och hälsovårdssektor. För boendeprojekt som gäller äldre personer ska blankett ARA 55a och för boendeprojekt som gäller utvecklingsstörda och autism blankett ARA 55b ifyllas.

 Ytterligare information:  www.ara.fi