Välj en sida
kirkkonummi

Uppväxt i hållbar livsstil

I Kyrkslätt satsar man på miljöfostran

Kyrkslätt har förbundit sig till ambitiösa mål för minskning av utsläpp och arbetar planmässigt för att stävja klimatförändringen. Ett av de centrala delområden i klimatarbetet är miljö- och klimatfostran, som ordnas i skolorna och enheterna inom småbarnspedagogik.

Med hjälp av miljöfostran kan man som en del av skolornas och daghemmens vardag lära livsstilar som med tanke på klimatet och miljön är hållbara. Hållbara vanor som man redan tidigt lär sig främjar ansvarsfullt förhållningssätt till miljön och därmed också förändring i riktning mot ett mer hållbart samhälle. I Kyrkslätt är målet att barnen ska ha goda möjligheter att växa i hållbarare livsstil genom småbarnspedagogiken och skolstigen.

Arbetet för hållbar utveckling inom utbildningen och bildningsväsendet främjas bland annat i nätverk för hållbar utveckling för lärarna och småbarnspedagogiken. Klimat- och miljöarbetet utförs så att barn och unga delaktiggörs som en fast del av undervisnings- och fostringsarbetet.

Några av bildningsväsendets klimatmål är:

  • Man utvecklar verksamhet enligt hållbar utveckling inom småbarnspedagogiken och undervisningen
  • Man minimerar matsvinnet, minskar mängden avfall och höjer återvinningsgraden av avfall
  • Man uppmuntrar barn och unga att gå och cykla

Bildningsväsendets klimatmål grundar sig på Kyrkslätts klimatmål och åtgärdsplanen för hållbart liv och klimat. Framskridandet av målen uppföljs som en del av uppföljningen av kommunens klimatarbete.

I skolorna görs elevorienterat hållbarhetsarbete

I skolorna i Kyrkslätt stävjar man klimatförändringen genom undervisning, miljöfostran och konkreta åtgärder. Det riksomfattande undervisningsprogrammet för den grundläggande utbildningen samt Kyrkslätts kommuns läroplaner lyfter mångsidigt fram klimatförändringen och naturens mångfald som en del av undervisningsverksamheten. I skolornas vardag främjar man dessutom inlärning av hållbar livsstil genom miljöfostran.

I Kyrkslätts kommuns skolor utförs elevorienterat klimat- och miljöarbete. Eleverna i de olika årskurserna får möjlighet att påverka skolornas hållbarhetsarbete bland annat genom klimatgruppen, elevparlamentet och påverkansprojekt.

Inom småbarnspedagogiken växer man inför en mera hållbar livsstil

Enligt Kyrkslätts vision för småbarnspedagogiken arbetar man i daghemmen, invånarparkerna och familjedagvården modigt mot en mera hållbar livsstil med glädje och lärande – yhdessä.

Grön Flagg-verksamheten syns starkt inom småbarnspedagogiken, för alla enheter inom småbarnspedagogiken i Kyrkslätt deltar i Grön Flagg-verksamheten. Grön Flagg är ett program för hållbar utveckling för daghem, skolor, läroanstalter och fritidsaktörer. Grundprinciperna i programmet är delaktiggörande av barn och unga, minskning av miljöbelastningen, fostran i hållbar utveckling som en del av vardagen, fortlöpande förbättring och samarbete med det omgivande samhället.

I Kyrkslätt finns 20 daghem som fått Grön Flagg-certifikat, tre Grön Flagg-invånarparker och Finlands första Grön Flagg-familjedaghem.

Ytterligare information

ilmastotyo@kirkkonummi.fi

 

Daghem och familjedagvård

Invånarparken 

Skolorna