Välj en sida
kirkkonummi

Förlängning av tillstånd

Bygglovet förfaller om byggarbetet inte inletts inom tre år eller slutförts inom fem år. Åtgärdstillståndet, tillståndet för miljöåtgärder och rivningstillståndet förfaller om åtgärden inte har genomförts inom tre år. De utsatta tiderna börjar när tillståndet vinner laga kraft.

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet kan på ansökan bevilja förlängning av tillståndets giltighetstid för påbörjande av arbetet med högst två år, om de rättsliga förutsättningarna för byggandet eller någon annan åtgärd fortfarande föreligger. För påbörjande av arbetet kan tillståndets giltighetstid förlängas endast en gång. För slutförande av arbetet kan tiderna förlängas med högst tre år i taget.

Förlängning av tillstånd söks via tjänsten www.lupapiste.fi.

Alla byggplatsens ägare eller innehavare kallas som parter i den elektroniska ansökan.

Om man inte kan skicka en elektronisk kallelse till parterna, behövs fullmakter av alla ägare eller innehavare som bilaga till ansökan.

I den elektroniska ansökan under punkten för motiveringar för behov av förlängning ifylls både motiveringarna för förlängt tillstånd och för hur många år man ansöker om förlängning.

Ytterligare information om ansökan om förlängning av tillstånd ges av Mohamad Abdul-Sattar, rådgivningsingenjör, Tfn 040 6639 927, telefontid må, ons och fre klo 8-11.