Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Gator och vägar / Trafiksäkerhet
kirkkonummi

Trafiksäkerhet

Förbättrandet av trafiksäkerheten börjar från oss människor. Den huvudsakliga orsaken till trafikolyckor är nästan alltid ett mänskligt misstag förorsakat av väganvändaren istället för trafikmiljön. Därmed kan vi bäst påverka trafiksäkerheten genom att ändra vår egen attityd. Det är mycket viktigt med tanke på säkerheten att man tar andra i beaktande i trafiken. Oftast är metoderna för att påverka människor förmånligare än byggande av nya trafikarrangemang.

Trafiksäkerhetsarbetet i Kyrkslätt

Trafiksäkerhetsarbetet i Kyrkslätt utförs av en tväradministrativ trafiksäkerhetsarbetsgrupp. Arbetsgruppen består förutom av olika instanser i kommunen också av följande intressentgrupper:

  • Kommunens handikappråd
  • Kommunens äldreråd
  • Ungdomsfullmäktige
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland           
  • Polisinrättningen i Västra Nyland    
  • Trafikskyddet            
  • Länsi-Uudenmaan polkijat
  • Obbnäs garnison
  • Sitowise Oy (trafiksäkerhetskoordinatorn)

Arbetsgruppen sammanträder fyra gånger om året och koordinerar och genomför arbete som främjar trygg och hållbar trafik i Kyrkslätt. Arbetsgruppens verksamhet omfattar bl.a. planering av konkreta åtgärder, fördelning av arbetsuppgifterna vidare till enheter och intressentgrupper, kommunikation som gäller trafiksäkerheten och uppföljningen av trafiksäkerhetssituationen. Inom arbetsgruppens verksamhet ligger tyngdpunkten på trafikfostran och kommunikation, men även andra säkerhetsfrågor i anslutning till trafikmiljön behandlas inom gruppen. Att främja gång och cykling är en central del av trafiksäkerhetsarbetet och hör således till arbetsgruppens verksamhetsfält.

Bild: Årsklocka för trafiksäkerhetsarbete

Kyrkslätts plan för trygg och hållbar trafik blev färdig i slutet av år 2017. I planen har man beskrivit situationen för trafiksäkerheten i Kyrkslätt, sammanställt information om Kyrkslättsbornas trafikvanor och föreslagit åtgärder för att främja trygg och hållbar trafik. Under planen ordnades förfrågningar om trafiksäkerhet för invånarna och skoleleverna. Med hjälp av förfrågningarna kartlades bl.a. trafikvanor, användning av säkerhetsanordningar, nöjdhet med omständigheterna för gång och cykling samt trafikförseelser som Kyrkslättsborna ansåg vara bland de vanligaste.

Länk till planen (på finska)

Trafiksäkerhetsinitiativ

Du kan ta ett trafiksäkerhetsinitiativ genom att skicka e-post till Kyrkslätts registratur (kirjaamo@kirkkonummi.fi) och rubricera ärendet som trafiksäkerhetsinitiativ.

Trafiksäkerhetsinitiativen gås igenom en gång om året av trafikplaneraren. De initiativ som inkom förra året behandlas i samhällstekniska nämnden för beslut under följande vår. De åtgärder som godkänts i nämnden vidtas oftast under samma år ifall det inte är fråga om större investeringar, varvid planeringen av dem inleds under det aktuella året.

Bild: Behandlingsprocessen för trafiksäkerhetsinitiativ

Mer information om trafiksäkerhetsfrågor:

Trafiksäkerhetssituationen i Kyrkslätt 2018-2022 (pdf)

Trafikskyddet

Polisen

Nylands NTM-central

Du gör skyddsvägen


Kontaktuppgifter

Trafikplanerare
Marko Suni
tfn: 040 528 7364
marko.suni@kirkkonummi.fi