Välj en sida
kirkkonummi

Växthusgasutsläppen i kommunen

Kyrkslätts totala utsläpp år 2023 utan industrin var 144,6 kt CO2-ekv (CO2-ekv = koldioxidekvivalenter, olika växthusgasutsläpps kommensurabla effekt). Kyrkslätt utsläpp ökade med fyra procent från 2022 till 2023. Ökningen är av samma storlek som genomsnittet i CO2-rapportens kommuner.

Kommunens utsläpp per invånare var 3,6 t CO2-ekv. Kyrkslätt har som HINKU-kommun förbundit sig till att minska utsläppen per invånare med 80 procent från nivån år 2007 t.o.m. år 2030. Målet är 1,4 t CO2-ekv per invånare.


Utsläppen tillsammans och per invånare i Kyrkslätt åren 1990, 2000 och 2008–2022 utan industri. Uppgifterna för 2022 är förhandsuppgifter. (Källa: Kyrkslätts C02-raport 2023, Sitowise)

De energirelaterade utsläppen i CO2-rapporten räknas på basis av den el, fjärrvärme och uppvärmning som använts i kommunen och mängden bränsle från trafiken. För lantbrukets del inbegriper räkningen utsläppen från lantbruksproduktionen som sker på kommunens område. Utsläppen från hanteringen av avfall räknas enligt platsen de uppstått.

Största delen av kommunens utsläpp kom från trafiken (51 %, 73,6 kt CO2-ekv) av vilket nästan 80 procent var genomfartstrafik. Den näst största utsläppskällan (34 %, 48,8 kt CO2-ekv), är uppvärmningen. De största utsläppen kom från separat uppvärmning (22,9 kt CO2-ekv). Med separat uppvärmning avses annat än fjärrvärme eller uppvärmningselektricitet, t.ex. brännbar olja, gas och trä. Man kan söka stöd av NTM-centralen för att avstå från olje- och gasuppvärmning.

Kyrkslätts utsläpp sektorvis år 2021 utan industri. (Källa: Kyrkslätts C02-raport 2023, Sitowise)

Kyrkslätts utsläpp per invånare (3,6 t CO2-ekv) var mindre än i alla kommuner i CO2-rapporten i genomsnitt (6,1 t CO2-ekv) år 2021. Man ska dock komma ihåg att det i rapporten inte beaktats utsläpp som uppkommit annanstans än på kommunens område.

Finlands miljöcentral (Syke) har för första gången räknat ut uppgifter om konsumtionsrelaterade växthusgasutsläpp för alla kommuner och landskap i Finland. Enligt undersökningen orsakas 83 procent av kommunernas utsläpp av hushållens konsumtion, 11 procent av kommunernas upphandlingar och återstående 6 procent av investeringar. På grund av konsumtionen av importerade varor riktar sig en betydande del, som ett exempel ca hälften av hushållens utsläpp, utrikes.

Minskning av utsläppen av konsumtionen är ett samspel mellan kommunen, företagen och hushållen, och ligger i allas intresse.

Du kan påverka med valen i vardagen och hållbara konsumtionsval!

Ytterligare information

Kyrkslätts CO2-rapport 2021 (bara på finska)

SYKE VHG-utsläpp i kommuner