Välj en sida
kirkkonummi

Växthusgasutsläppen i kommunen

Kyrkslätts totala utsläpp år 2022 utan industrin var 125,9 kt CO2-ekv (CO2-ekv = koldioxidekvivalenter, olika växthusgasutsläpps kommensurabla klimatuppvärmande effekt). Kyrkslätts utsläpp utan industri hölls på samma nivå från 2021 till 2022. I genomsnitt minskade utsläppen med 4 procent i kommunerna i CO2-rapporten.

Kyrkslätts utsläpp per invånare var år 2022 totalt 3,1 t CO2-ekv utan industri. De genomsnittliga utsläppen per invånare i kommunerna i CO2-rapporten år 2022 var 4,9 t CO2-ekv.

Utsläppen tillsammans och per invånare i Kyrkslätt åren 1990, 2000 och 2008–2022 utan industri. Uppgifterna för 2023 är förhandsuppgifter. (Källa: Kyrkslätts C02-raport 2024, Sitowise)

I utsläppsberäkningen i CO2-rapporten ingår följande sektorer: konsumenternas elförbrukning, elvärme, jordvärme, fjärrvärme, separat uppvärmning, vägtrafik, jordbruk och avfallshantering. De energirelaterade utsläppen räknas på basis av den el, fjärrvärme och uppvärmning som förbrukats i kommunen (som geografiskt område) samt mängden bränsle från trafiken. För lantbrukets del inbegriper räkningen utsläppen från lantbruksproduktionen som sker på kommunens område. Utsläppen från hanteringen av avfall räknas enligt platsen de uppstått.

Största delen av kommunens utsläpp kom från vägtrafiken (53 %, 66,9 kt CO2-ekv) av vilket nästan 80 procent var genomfartstrafik. Den näst största utsläppskällan var uppvärmningen av byggnader (31 %, 38,9 CO2-ekv). De största utsläppen kom från fjärrvärme (20,7 kt CO2-ekv).

Kyrkslätts utsläpp sektorsvis år 2022 utan industri. (Källa: Kyrkslätts C02-raport 2024, Sitowise)

Kyrkslätts utsläpp per invånare år 2022 (3,1 t CO2-ekv) var mindre än de genomsnittliga utsläppen per invånare i kommunerna i CO2-rapporten (4,9 t CO2-ekv) år 2022. Man ska dock komma ihåg att det i rapporten inte beaktats utsläpp som uppkommit annanstans än på kommunens geografiska område.

Finlands miljöcentral (Syke) har för första gången räknat ut uppgifter om konsumtionsrelaterade växthusgasutsläpp för alla kommuner och landskap i Finland. Enligt undersökningen orsakas 83 procent av kommunernas utsläpp av hushållens konsumtion, 11 procent av kommunernas upphandlingar och återstående 6 procent av investeringar. På grund av konsumtionen av importerade varor riktar sig en betydande del, som ett exempel ca hälften av hushållens utsläpp, utrikes.

Minskning av utsläppen av konsumtionen är ett samspel mellan kommunen, företagen och hushållen, och ligger i allas intresse.

Du kan påverka med valen i vardagen och hållbara konsumtionsval!

Ytterligare information

Kyrkslätts CO2-rapport 2024 (bara på finska)

SYKE VHG-utsläpp i kommuner