Välj en sida
kirkkonummi

Digga min digiresa – digitala porfolior inom småbarnspedagogiken

Projektet Digga min digiresa fortsätter till slutet av 2018 med finansiering av undervisnings- och kulturministeriet. Projektets mål är fortsättningsvis att utveckla och pröva en digital portfolio inom småbarnspedagogiken. Med en digital portfolio avses barnets personliga elektroniska mapp, som skyddats med användarnamn och lösenord. Föräldrarna skapar koder för att bläddra i, kommentera och producera material i mappen. Digitaliseringen erbjuder föräldrarna möjlighet att på ett flexibelt sätt granska portfolion och producera material tillsammans med sitt barn och personalen inom småbarnspedagogiken.

I det första skedet av projektet skapades en pedagogisk modell för en digital portfolio under ledning av Jyväskylä universitet. Modellen testades genom att skapa 712 digitala portfolior i 50 projektgrupper i Kyrkslätt, Kervo och Tusby. Av daghemmen i Kyrkslätt deltog pilotgrupperna i Hommas daghem, Neidonkallion päiväkoti, Kolsarin päiväkoti, Kartanonrannan päiväkoti, Köpaksen päiväkoti, Nissnikun päiväkoti, Koskentorin päiväkoti och Vuorenmäen päiväkoti.

I det fortsatta projektet år 2018 fortsätter utvecklingen av den digitala portfolion i samarbete med Jyväskylä universitet. Målet med det fortsatta projektet i Kyrkslätt är att utveckla portfolioarbetet så att det betjänar särskilt barn under 3 år och vårdnadshavare. I det fortsatta projektet för barn under 3 år deltar småbarnsgrupperna i Kantvikin päiväkoti, Sepänkannaksen päiväkoti, Kolsarin päiväkoti, Finnsbackan päiväkoti, Veikkolan päiväkoti, Haapajärven päiväkoti, Kartanonrannan päiväkoti, Koskentorin päiväkoti, Köpaksen päiväkoti, Nissnikun päiväkoti och Neidonkallion päiväkoti.

Plattformen Peda.net fungerar fortfarande som inlärningsplattform för den digitala portfolion. Barnet får med föräldrarnas samtycke en egen digital portfolio. Peda.net är en datasäker inlärningsplattform, som upprätthålls av Jyväskylä universitet och som uppfyller kraven i EU:s dataskyddsförordning.

I Peda.net äger den som lär sig innehållet i sin portfolio. Till den digitala portfolion väljer barnet sådant som är viktigt för det; tankar och erfarenheter både kring småbarnspedagogiken och kring vardagen i hemmet. Föräldrarna kan kommentera barnets portfolio och producera innehåll tillsammans med sitt barn. Portfolions innehåll utnyttjas som en del av barnets plan för småbarnspedagogik.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik, som trädde i kraft 2016, betonar barnens och föräldrarnas delaktighet i planeringen, genomförandet och bedömningen av småbarnspedagogiken. Projektet Digga min digiresa strävar efter att främja en ändring av verksamhetskulturen genom att erbjuda barnet möjlighet att kommunicera och lagra för barnet viktiga erfarenheter i vardagen och att lyfta fram personliga intressen, inlärning och kunnande. Den digitala portfolion skapar en möjlighet för föräldrarna att kika in i barnets vardag i småbarnspedagogiken och att tillsammans med personalen ge barnet stöd i att lyckas och att lära sig.

Det fortsatta projektet pågår förutom inom småbarnspedagogiken i Kyrkslätt också inom den kommunala småbarnspedagogiken i Kervo och Tusby. I Kervo utvecklas den digitala portfolion till att bättra betjäna invandrarfamiljer och i Tusby fokuserar utvecklingsarbetet på övergången mellan förskole- och nybörjarundervisningen. Jyväskylä universitet forskar i det digitala portfolioarbetet och vidareutvecklar det i samarbete med projektgrupperna och familjerna så att det bättre betjänar barn under 3 år, invandrarfamiljer och förskole- och nybörjarundervisningen. 

Kyrkslätts kommun koordinerar projektet.

Målet är att digital portfoliopedagogik i och med projektet Digga min digiresa används i alla kommunala daghem i Kyrkslätt 1.1.2019.

Ytterligare information:

Jani Kuosmanen
småbarnspedagogikens IKT-handledare
tfn 040 126 9620

e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Slutrapport för projektet Digga min digiresa (på finska)

Slutrapport för fortsättningsprojektet (på finska)