Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Gator och vägar / Underhåll
kirkkonummi

Underhåll

Du kan ge respons till underhållstjänsterna via responssystemet.

I lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden stadgas om fördelningen av underhålls- och reningsskyldigheterna gällande gator som överlåtits för allmänt bruk och andra allmänna områden mellan kommunen och tomtägaren.

Tomtägarens och -innehavarens skyldigheter

Strukturellt underhåll

 • Underhåll av körförbindelse till tomten
 • Anmälan till kommunen eller polisen om beläggningar som skadats, gropar eller andra motsvarande brister som orsakar faror i trafiken
 • Vid behov vidtagande av tillfälliga åtgärder för att varna trafiken

Renhållning

 • Avlägsnande av snö och is som plogats vid körförbindelsen till tomten
 • Renhållning av förbindelser genom planterade områden till tomten
 • Avlägsnande av smuts, skräp, snö och is från dagvattenbrunnarnas gallerlock
 • Förhindrande att dikestrummorna stockas genom att avlägsna skräp och dylikt
 • Skötsel av växtligheten på tomten

Kommunens skyldigheter

Strukturellt underhåll

 • Reparationer och underhåll av beläggningen på körbanor och trottoarer
 • Underhåll av planteringar, gatumöbler, refuger, skyddsräcken, vägmärken och andra anordningar
 • Utjämnande av grusbelagda gator och bindande av dammet på grusbelagda körbanor

Renhållning

 • Renhållning av gatuområdena till övriga delar
 • Renhållning av planteringar, gatumöbler, refuger, skyddsräcken, vägmärken och andra anordningar

Ytterligare information om gatuunderhållet finns i skötselanvisningarna för gatuområdena.

Ansökan om ersättning

Mera information om skadeståndansökan

Att ge respons om underhållsarbete

Respons om underhållet ska i första hand ges via det elektroniska responssystemet.
Respons som skickats via denna kanal når snabbast dem som ansvarar för underhållet.