Välj en sida
kirkkonummi

Välfärdsbidrag

Kommunens välfärdsbidrag är primärt avsett för allmännyttiga föreningar och organisationer som är registrerade i Kyrkslätt, vilka genom sin verksamhet främjar hälsa och välfärd hos olika ålders- och befolkningsgrupper bland annat genom att förbättra tillgänglighet, delaktighet, gemenskap och psykiskt välmående. Bidrag kan beviljas föreningar som inte beviljats bidrag av kommunens övriga organ eller av Västra Nylands välfärdsområde.
 

Principerna för utdelning av välfärdsbidrag

Välfärdsbidrag beviljas utgående från en helhetsbedömning till registrerade föreningar/organisationer i Kyrkslätt, vilka inlett sin verksamhet senast föregående kalenderår. Bidraget är avsett för att stödja etablerad basverksamhet i föreningar som organiserar verksamhet som främjar välfärd och hälsa. Föreningar, vars hemkommun inte är Kyrkslätt, kan föreslås beviljas bidrag, om föreningarna har medlemmar som är bosatta i Kyrkslätt och föreningen har visat sig arbeta för Kyrkslättsbornas bästa. Bidrag beviljas för verksamhet som stöder Kyrkslätts kommunstrategi. Det delas ut 10 000 – 20 000 euro i välfärdsbidrag beroende på antalet ansökningar. Bidraget delas ut i förhållande till antalet medlemmar bosatta i Kyrkslätt. Välfärdsbidragen beviljas av livskraftssektionen

 I godkännande av bidragsbesluten beaktas

–         verksamhet som främjar gemenskap, jämlik delaktighet, psykiskt välmående och/eller hälsosamma levnadsvanor,

–         verksamhetens mångsidighet, tillgänglighet samt beaktande av olika befolkningsgrupper.

 Välfärdsbidrag beviljas inte,

–         om Västra Nylands välfärdsområde har beviljat föreningen bidrag för samma ändamål.

–         om någon annan nämnd eller kommunstyrelsen i Kyrkslätt har beviljar föreningen bidrag för samma ändamål.

–         om verksamheten som man ansöker om bidrag för tydligt är service som kompletterar välfärdsområdets lagstadgade uppgifter.

 Till ansökan om bidrag ska bifogas:

–         Organisationens/föreningens bokslut (när den blir färdig)

–         Verksamhets- och ekonomiplan för bidragsåret

Anvisningar

Ansökan börjar 9.4.2024 kl. 12 och slutar 26.4.2024 kl. 15.

Elektronisk ansökningsblankett:

https://kirkkonummi.e-lomake.fi/lomakkeet/87/lomake.html?rinnakkaislomake=verksamhetsbidrag[k]

Alla ansökningsblanketter fås vid behov även på kommunens servicekontor (Ervastvägen 2).

Bidragsansökningar och bilagor i pappersformat ska sändas till adressen: Kyrkslätts kommun / Registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi. Försenade ansökningar beaktas inte.