Välj en sida
kirkkonummi

Det arkitekturpolitiska programmet

Hemma i Kyrkslätt – Kyrkslätts arkitekturpolitiska program 2017

Hemma i Kyrkslätt – Kyrkslätts arkitekturpolitiska program 2017, sammandrag

Planläggnings- och trafiksystemtjänsterna har ansvarat för uppgörandet av ett arkitekturpolitiskt program för Kyrkslätt. Det arkitekturpolitiska programmet, dvs. A-poli, är ett projekt som är förenligt med det av kommunfullmäktige 17.6.2013 godkända planläggningsprogrammet. A-poli blev färdigt i början av år 2018 och godkändes av kommunfullmäktige 14.5.2018 (§ 37).

A-poli är ett hjälpmedel för planering på lång sikt. Syftet med programmet är att vägleda uppkomst, utveckling och bevarande av god byggd miljö. Målet är att med programmet skapa en tidsmässigt stegvis byggd miljö som förnyas på ett hållbart sätt, som är bunden till sin plats: till det karakteriska byggnadsbeståndet och landskapet i varje tätort, by och område.

Kyrkslätts arkitekturpolitiska program berör alla Kyrkslätts kommuninvånare och kommunens förtroendevalda, olika myndigheter, samfälligheter och föreningar, byggherrar, byggare och andra företag som är verksamma i Kyrkslätt samt ägare till fastigheter i Kyrkslätt.

Det arkitekturpolitiska programmet består av fyra delprojekt som är riktade till olika målgrupper:

  • ett inledande seminarium som ordnades för förtroendevalda, myndigheter, samfälligheter och föreningar i Kyrkslätt 14.3.2013
  • en geoinformationsförfrågan där kommuninvånarnas åsikter om den byggda miljön kartlades 25.3-6.5.2013
  • projektet för arkitekturfostransom riktas till högstadie- och gymnasieelever i kommuncentrum och i Veikkola i samarbete med Arkkitehtuurikeskus ry hösten 2013 och
  • arbete i arbets- och styrgrupperinom olika förvaltningar i kommunen

Kontaktpersoner: planläggningsarkitekt Seppo Mäkinen, tfn 040 538 9587,