Välj en sida
kirkkonummi

Servicenätsplaneringens framskridande i kommunen

När kommunen växer, utvecklas och förändras ska också servicenätet utvecklas. Arbetet med planeringen av Kyrkslätts kommande servicenät pågår, och i och med det har kommunen utarbetat en utredning om sitt servicenät tillsammans med utomstående experter, Tilakonsultit Oy och MDI. Utredningsarbete startade i augusti 2022 och blev färdigt i maj 2023.

Utredningen tar inte ställning till hurdant servicenät kommunen börjar förverkliga. Då beslut slutligen fattas om servicenätet, baserar de sig såväl på servicenätsutredningen som på en förhandsbedömning av konsekvenserna och resultaten av den invånar- och personalenkät som riktar sig mot kommuninvånarna och personalen.

Servicenätsutredningen

Utgångsläge: inventering, kartläggning och definition av nuvarande servicekapacitet

Arbetet med servicenätsutredningen inleddes genom insamling av utgångsuppgifter, kartläggningar och inventarier. Därefter definierades den nuvarande servicekapaciteten. Som en del av utvärderingen av servicekapaciteten och verksamhetslokalerna poängsattes bildnings- och fritidstjänsternas verksamhetslokaler.

Lokala scenarier

Efter inventeringen, kartläggningen och definitionen av servicekapaciteten har man i servicenätsutredningen skissat upp olika scenarier där kommunen på olika sätt riktar och betonar nya bostadsområden i de olika områdena i kommunen. Behovet av service till följd av befolkningsutvecklingen i de olika alternativen har återspeglats och jämförts med kapaciteten i de befintliga lokalerna. 

Servicenätsmodeller

I utredningen skapades utgående från de områdesspecifika scenarierna alternativa servicenätsmodeller för bildnings- och fritidstjänsterna och utvärderades investerings- och livscykelkostnaderna för de olika alternativen. 

Sammandrag och rekommendationer

Servicenätsutredningens centrala målsättning har varit att skapa en process som sammankopplar den planenliga utvecklingen av kommunens markanvändning och servicestruktur. Utgående från scenarierna har det i servicenätsutredningen presenterats ett sammandrag och rekommendation för de kommande åren.

Servicenätsutredningen behandlades under hösten 2023

Servicenätsutredningen behandlades i kommunens beslutsfattande organ i september 2023. Först i nämnden för lokaltjänster, nämnderna för fostran och utbildning samt i bildnings- och fritidsnämnden. Därefter behandlades utredningen i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

I anslutning till servicenätsutredningen genomfördes en invånar- och personalenkät som riktade sig mot kommuninvånarna och kommunens personal. Enkäten publicerades 2.11 och svarstiden var sammanlagt tre veckor. Enkäten kunde besvaras på finska, svenska och engelska. Som samarbetspartner i genomförandet av enkäten fungerade Owal Group. Kommunen ordnade också lokala invånarmöten om planeringen av servicenätet under november–december 2023. Tillställningarna var öppna för alla.