Välj en sida

SRV har valts till serviceproducent för det gemensamma campuset som byggs i Kyrkslätts kommuncentrum. Det gemensamma campuset som byggs norr om bibliotekshuset Fyyri kommer att erbjuda lokaler för Porkkalan lukio, Kyrkslätts gymnasium samt Kyrkslätts musikinstitut, medborgarinstitut och bildkonstskola. De planerade rumslösningarna stöder också omfattande användning av kommuninvånarna och kompletterar Kyrkslätts fritidsverksamheters lokalnätverk. 

Kyrkslätts gemensamma campus genomförs enligt livscykelmodellen, där serviceproducenten svarar för planeringen och byggandet av byggnaden. Serviceproducenten svarar också för underhållet i 20 år, varefter kommunen kan fortsätta underhållsavtalet med fem tilläggsår. Den totaltekonomiska fördelaktigheten mellan pris och kvalitet utgjorde grunden för val av serviceproducent. Kostnaden för projektets investeringsskede inklusive byggherreutgifterna kommer att uppgå till totalt ca 36,1 M€.

En helhet som berikar stadsbilden och passar in i omgivningen 

– Vi på bildningen har med spänning väntat på beslutet gällande genomförandet av campuset. Det är fint att projektet redan nu framskrider mot konkretion och att gymnasierna och instituten samt deras studeranden får delta i planeringen. Helheten som Fyyri, kyrkan och campuset bildar, skapar utmärkta ramar för invånarnas aktiviteter och till exempel för kommunens kommande 700-årsfestligheterna, gläds bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen

– Planeringslösningarna i SRV:s anbud motsvarar kommunens målsättningar väl. Som helhet är lösningarna fungerande, trivsamma och mångsidiga och i linje med det huvudsakliga användningssyftet. Det gemensamma campuset erbjuder också mångsidiga utrymmeslösningar för kvälls- och veckoslutsanvändning, säger Kyrkslätts kommuns byggchef Hanne Nylund

– I byggnadens exteriör och massa respekteras de intilliggande märkesbyggnaderna St. Mikaels kyrka och bibliotekshuset Fyyri. Byggnaden är en helhet, vars silhuett och fasad berikar stadsbilden och passar in i omgivningen, och i planering av den har olika väderstreck beaktats, berättar kommunens detaljplanechef Simon Store

Byggarbetena inleds i slutet av året, färdigt år 2027 

De tekniska lösningarna som planerats för campuset är långlivade och energieffektiva. Också miljömålen har beaktats väl och investeringskostnaden överstiger inte den av kommunen godkända totala kostnaden, fortsätter byggchef Nylund. 

Efter undertecknandet av projektavtalen fortsätter planeringen av campuset i nära samarbete med användarna av lokalerna. Byggarbetena förväntas börja i slutet av år 2024. De nya lokalerna tas i bruk år 2027.