Välj en sida

På Kyrkslätts kommuns område skedde åren 2019–2023 sammanlagt 327 trafikolyckor som polisen rapporterat om. Av dessa ledde 128 till skador och fem till döden. I trafiken skadades 166 personer och fem dog åren 2019–2023. Det sker i genomsnitt 65 trafikolyckor per år som polisen får kännedom om. Antalet olyckor som lett till egendomsskador (inga personskador) under åren 2019–2023 är i genomsnitt 39 per år. 

Olyckor med dödlig utgång sker främst på stamväg 51 på västra sidan av Kyrkslätts centrum 

Av trafikolyckorna skedde 225 (69 %) på landsvägsnätet som upprätthålls av Trafikledsverket och 55 (17 %) på kommunens gatunät. Fyra av de fem olyckor som hade dödlig utgång skedde på landsvägsnätet som upprätthålls av Trafikledsverket och en på kommunens gatunät. Av dessa koncentrerades tre på det livligt trafikerade vägavsnittet på stamväg 51 väster om Kyrkslätts centrum. 

Antalen olyckor som ledde till skador har växlat under åren 2019–2023 med ett genomsnitt på 26. Det sker i genomsnitt en olycka med dödlig utgång per år.  År 2023 var exceptionellt bra beträffande antalet olyckor som lett till personskada, eftersom det skedde endast 19 sådana olyckor och inget dödsfall i trafiken i Kyrkslätt. 

I genomsnitt 33 personer skadade sig och 1 dog årligen i trafiken i Kyrkslätt åren 2019–2023  

Åren 2019–2023 skadade sig i genomsnitt 33 personer och 1 person förolyckades i året i personskadeolyckor. År 2023 var antalet skadade 29. 1,30 personer var i genomsnitt delaktiga i varje personskadeolycka. Även om antalet personskadeolyckor året innan var litet, var relationstalet mellan delaktiga och olyckor det största under tidsperioden; 1,53. 

Den allmännaste olyckan är körning av vägen 

Den vanligaste olyckstypen i Kyrkslätt var singelolycka (35 %). Åren 2019–2023 skedde det 117 singelolyckor av vilka 40 ledde till personskador. I allmänhet är olyckorna fordon som kört av vägen utan inblandning av andra fordon. Andra vanliga olyckstyper var annan olycka (12 %), älgolycka (11 %) och frontalkrock (8 %). 

Alla cykelolyckor kommer inte till polisens kännedom 

Då man enbart beaktar olyckor som lett till personskada, framträder utöver singelolyckor och frontalkollisioner även cykel-, moped- och fotgängarolyckor. Åren 2019–2023 skedde i Kyrkslätt totalt 12 fotgängarolyckor som ledde till personskador, 12 mopedolyckor som ledde till personskador och 16 cykelolyckor som ledde till personskador. Särskilt för cyklisternas del är olycksstatistikens täckning ändå svag eftersom olyckorna sällan kommer till polisens kännedom. Frontalkollisionerna har mest ödesdigra följderna; det skedde 13 sådana, av vilka 2 med dödlig utgång. 

En trygg trafikmiljö är på allas ansvar

Kommunens tväradministrativa trafiksäkerhetsarbetsgrupp arbetar för att uppnå en tryggare trafikmiljö. Trafiksäkerhetsarbetsgruppen följer årligen utvecklingen av trafikolyckorna i Kyrkslätt och främjar aktivt trygg och hållbar färdsel i kommunen. En trygg trafikmiljö är trots allt på allas ansvar. Genom att fästa uppmärksamhet vid bl.a. lämplig situationshastighet och andra trafikanter och genom att reservera tillräckligt med tid kan vi främja trygg färdsel i Kyrkslätt. 

Reservera tid för resorna. Var förutseende i sommartrafiken. www.trafikskyddet.fi  

Uppdaterad trafikolycksstatistik 2019–2023 har publicerat på Kyrkslätts kommuns trafiksäkerhetssida: https://kyrkslatt.fi/trafiksakerhet/  

Trafiksäkerhetsarbetsgruppen i Kyrkslätt önskar alla en trygg resa. Låt oss färdas tryggt och ansvarsfullt också den här sommaren!