Välj en sida

Hur skulle du vilja påverka kommunens utveckling och verksamhet – kom och diskutera i Delaktighetsdialogerna!

Kyrkslätts kommun förbereder en delaktighetsmodell för att utveckla livsmiljö och tjänster och vi vill utreda vilka frågor och på vilket sätt invånarna vill påverka i sin egen hemkommun. Kommunen ordnar diskussionsmöten i augusti och september. Kommunens invånare,...

Samhällstekniska nämnden i Kyrkslätt behandlade detaljplanerna för Tassbacken och Tollsporten vid sitt sammanträde ti 18.6 

Samhällstekniska nämnden sammanträdde ti 18.6. Nämnden beslutade lägga fram detaljplanerna för Tassbacken och Tollsporten (södra och norra). Nämnden antecknade därtill för kännedom kostnaderna för vinterunderhållet för gatuområdena 2023–2024 som överskrider budgeten....

Västbanan Ab:s delägare eniga om villkoren i byggfasens intentionsavtal – Kyrkslätts kommunstyrelse behandlar ärendet den 24 juni

Staten och de kommuner som är delägare i Västbanan Ab – Åbo, Esbo, Salo, Lojo, Vichtis och Kyrkslätt – har förhandlat om villkoren i det intentionsavtal som möjliggör övergången till byggfasen för Västbanan. Intentionsavtalet omfattar bland annat byggandet av sträckan...
"

Finska nämnden för fostran och utbildning bekantade sig med småbarnspedagogikens behov av lokaler i Masabyområdet – behandlingen av ärendet fortsätter under hösten 

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde tisdag 12.6 och delgavs situationen gällande behovsutredningen för det nya daghemmet i Masaby. Därtill bekantade sig nämnden med utfallet av budgeten i ljuset av den första delårsöversikten för år 2024....
"

Kitty Åberg får kulturens hederspris – bildnings- och fritidsnämnden beslutade också om mottagarna av konstnärsstipendier samt beviljade bidrag till lokala idrotts-, kultur och ungdomsföreningar

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde tisdagen den 11 juni och beslutade om mottagarna av kulturens hederspris och av kulturtjänsternas konstnärsstipendier år 2024. Kulturens hederspris delas ut lördag 24.8.2024 under Kyrkslättsdagarna. Dessutom beviljade nämnden...

Masabyområdet får stimulerande platser att leka på – De nya gårdsområdena vid Kartanonrannan päiväkoti och Masalan päiväkoti har utformats tillsammans med barnen och familjerna

Gårdarna vid Kartanonrannan päiväkoti och Masalan päiväkoti kommer att byggas om under sommaren 2024. Planerna för gårdarna har utarbetats av kommunens anställda och planerare. Barn, vårdnadshavare och personal inom småbarnspedagogiken har också deltagit i...