Välj en sida
kirkkonummi

Projektets mål 

Det gemensamma skolcentrumet utgör en tvåspråkig helhet som överskrider olika skolnivåer. Ett av målen för skolcentrumet är att skapa en levande och tvåspråkig inlärningsmiljö där elever och personal i olika skolor möts i vardagen. De enskilda skolorna bevarar ändå sina egna särdrag, och värnar om kulturen som hör ihop med det egna språket. 

En mötesplats för alla 

Det gemensamma skolcentrumet är också en mötesplats i kommunen där människor i olika åldrar kan mötas, uppleva livslångt lärande, utöva och förverkliga sina egna intressen. 

Winellska skolan

Åk 1–9

Gesterbyn koulu

Åk 1–6

Språkbad 1–9

Papinmäen koulu

Åk 1–9

Försskolorna

Prästgårdsbackens

Språkbad 

Centralköket 

Underhåll (städning och service) 

Stimulerande gårdsområden som är öppna för alla 

Kvälls- och veckoslutsanvändning 

Lokalernas funktion: lärande, arbete, annat uträttande av ärenden, fritid 

Inlärningsmiljöerna är flexibla, moderna och interaktiva, och möjliggör samordnad undervisning och kompanjonlärarskap. Alla lokaler i skolcentrumet används för lärande och verksamhet. Lokalerna består av områden med hemmoduler, moduler för ämnesundervisning samt många slags gemensamma utrymmen, såsom skolmatsal och flera aulaliknande utrymmen. 

Lokalerna möjliggör branschövergripande, elevinriktat och fenomenbaserat lärande. Dessutom ger lokalerna möjlighet till mångsidiga elevgrupperingar, såsom att elever i olika åldrar lär sig tillsammans. Kompanjonlärarskap och teamlärarskap, lokalernas mångsidighet och säkerhet samt indelningen i grupper på lektionerna ska beaktas i planeringen. 

Förbindelserna mellan lokalerna är smidiga och enkla att uppfatta, varvid det är lätt att röra sig i byggnaden. Modern teknik möjliggör smart passerkontroll så att lokalerna effektivt och mångsidigt kan modifieras även för användning utanför skoltid.  

Idrottslokalerna består av två gymnastiksalar som kan delas in i flera delar och av ett litet utrymme för idrottsterapi. Salarna utrustas så att de lämpar sig för många olika användningsändamål och grenar. 

Lokalerna har planerats så att de stöder upplevelsen om delaktighet och jämlikhet. I planeringslösningarna har beaktats att lokalerna är tillgängliga, nåbara och kan användas jämlikt. 

Säkerhet och sundhet 

Faktorer som inverkar på byggnadens säkerhet är bland annat verksamhetskultur, övervakningsbarhet, byggnadsteknisk säkerhet, tekniska övervakningssystem och planer för olyckssituationer.  

Inneluft 

God inneluft är särskilt viktigt. God inneluft är luktfri och innehåller inga orenheter som är skadliga för hälsan. Kvaliteten på inneluften påverkas av uppvärmnings- och ventilationsmaskiner, byggnadstekniska lösningar, produktval, utförandet av byggarbeten samt fastighetsunderhåll och städning.

Bland annat Terve Talo-kriterierna, verksamhetsmodellen Kuivaketju 10 och P1-byggandet är åtgärder med vilka man utöver god planering, genomförande och övervakning säkerställer god inneluft i byggnaden.