Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Genvägar / Bidrag / Talkobidrag
kirkkonummi

Talkobidrag

Kyrkslätts kommun har reserverat sammanlagt 50 000 euro talkobidrag att användas av kommuninvånare, föreningar, samfund och ungdomsföreningar m.m. Talkobidraget är preliminärt delat enligt följande: kommuninvånare, föreningar och samfund för förbättring av miljön i de allmänna områden 30 000 euro och för renovering av ungdoms- och föreningshus 20 000 euro.

Ansökningstiden är slut.

Talkoanslagen kungörs för ansökan elektroniskt för tiden 13.2-18.3.2024 kl 12.00.

Försenade ansökningar behandlas inte

Talkoverksamhet bidragsansökan 2024

Allmänna villkor
1 Bidrag kan sökas av föreningar, samfund och invånargrupper i Kyrkslätt. Talkobidrag beviljas inte företag.

2 Ansökningstiden för talkobidrag är i början av året, och talkoverksamheten ska utföras under det pågående kalenderåret.

3 När behovet av bidrag prövas, fäster kommunen uppmärksamhet vid betydelsen av den verksamhet för vilken bidrag söks som komplement till kommunens verksamhet samt bidragstagarens egen andel i proportion till kostnaderna för verksamheten, systematiska verksamhet, ekonomi och effektiva användning av medel.

4 Ur ansökan ska tydligt framgå för vilket ändamål bidrag söks eller verksamhetens natur och projektets finansieringsplan.

5 Verksamheten som stöds ska tjäna invånarna i Kyrkslätts kommun.

6 Bidrag
– beviljas inte för det ändamål att sökanden skulle dela ut dessa medel vidare som personliga bidrag till sig själv eller sina medlemmar
– beviljas i regel inte för utbetalande av löner. Bidrag kan från fall till fall beviljas för köpta tjänster då det gäller krävande yrkesarbete
– beviljas inte i regel för iståndsättande eller renhållning av fastigheternas egna tomter och gårdsplaner och inte heller för fastighetsbestämd avfallshantering
– en del av bidraget kan användas till traktering för talkodeltagarna (inte alkoholprodukter), dock högst 80 €.

7 Om bidraget söks av en centralorganisation med lokala underorganisationer i kommunen, beviljas bidraget direkt till underorganisationerna. Om centralorganisationen emellertid enkom för Kyrkslättsbornas bästa upprätthåller en sådan verksamhetsform som kommunen anser vara värd att stöda, kan kommunens bidrag till den delen beviljas centralorganisationen.

8 Man kan kräva att bidragsmedlen återbetalas om
– de används till något annat än ändamålet de beviljats för
– de särskilda villkor som eventuellt ställts för användningen inte iakttas
– bidragserhållaren har gett kommunens myndigheter felaktiga uppgifter eller på annat sätt uppsåtligen vilselett dem i frågor som gäller bidraget.
9 De som ansöker om bidrag ska ge kommunens myndighet de uppgifter som myndigheten anser vara nödvändiga för behandlingen av bidragsansökningarna, beviljandet av bidrag och övervakningen av användningen samt vid behov tillåta personer som kommunen befullmäktigat att till den del granska sökandens bokföring och administration samt samtycka till de bokföringsmässiga arrangemang som kommunens myndighet anser nödvändiga.

Bidragsvisa villkor
1 Iståndsättningsobjekten gällande förbättring av miljön ska i första hand ligga på allmänna markområden som ägs av Kyrkslätts kommun och vars iståndsättning kan anses vara till nytta och ha betydelse för invånarnas trivsel på området och förbättring av kommunbilden. På kommunens område får man inte utföra trädfällning, röjningsarbete eller schaktningsarbeten utan tillstånd av kommunen eller andra myndigheter.

För övriga gemensamma områden som inte ägs av kommunen ska till ansökan fogas markägarens samtycke, eller beträffande samägda områden, alla markägarnas samtycke eller samtyckte av den bestyrelse som inrättats för området. Bidrag beviljas inte utan bilagor.

Bidraget som beviljas ska tjäna alla kommuninvånare och området ska stå till alla kommuninvånares förfogande.

2 Objekt som beviljas bidrag är också grundlig renovering av föreningshus och deras omgivningar i Kyrkslätts kommun

3 Kommunen ansvarar inte för anskaffning av arbetstillstånd. Bidragstagaren ansvarar för alla arrangemang, tillstånd, försäkringar och eventuella skador i anknytning till talkoverksamheten. Talkodeltagarna ska ha kompetensen som behövs och ändamålsenlig utrustning då man arbetar t.ex. på gatu- eller vägområde, utför heta arbeten eller växtskyddsarbeten.

Betalning av bidrag
Förskottsbetalning:
– bidragstagaren kan beviljas 50 % av det beviljade bidraget som förskottsbetalning ifall bidragstagaren anmäler saken skriftligt till Kyrkslätts kommun.

– förskottsbetalningen ska återbetalas om bidragstagaren inte inom utsatt tid tillställt kommunen den ekonomiska slututredningen eller kvitton över utfört talkoarbete

– förhandsbetalningen beaktas i slutsumman då bidragstagaren inom utsatt tid tillställer den ekonomiska utredningen och kvitton över utförda talkoåtgärder

Betalning av bidrag:
– bidraget betalas på det konto som sökande angivit i ansökan då talkoarbetet har utförts och den ekonomiska slututredningen jämte kopior på kvittona tillställts Kyrkslätts kommun

– bidragen betalas endast enligt de faktiska kostnaderna, nämndens godkända beslut om bidragssumman är bidragets maximibelopp, som betalas i enlighet med de förverkligade kostnaderna

Begäran om förskottsbetalning och den ekonomiska slututredningen tillställs
kommunens registratur på adressen
kirjaamo@kirkkonummi.fi eller
Kyrkslätts kommun, Registraturen/Talkobidrag, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Bidragstagaren ska senast 30.11 samma år framställa den ekonomiska slututredningen om anslaget. Om bidragstagaren inte tillställer slututredningen inom utsatt tid, förfaller bidraget utan separat beslut och kommunen återkräver den eventuella förskottsbetalningen.