Välj en sida
kirkkonummi

Modellen en skola baserad på barnens rättigheter i Kyrkslätt

En skola baserad på barnens rättigheter är en gemenskap där man lär sig barnets rättigheter och där man lär sig om, främjar, respekterar och skyddar de här rättigheterna. Att något är baserat på barnets rättigheter betyder att de allmänna principerna i barnkonventionen (delaktighet, likabehandling och icke-diskriminering, beaktande av barnets bästa, barnets rätt till utveckling) och artiklarna som gäller skolan genomförs i all verksamhet i skolan: i förvaltningen, undervisningen och inlärningen, i interaktion och gemensamt görande. 

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2016) förutsätter att barnens rättigheter beaktas både i studieinnehållet och i all verksamhet i skolan. Främjande av barnens delaktighet är också en central princip i läroplanen. Med barnens delaktighet menas till exempel att barnen tas med i planeringen av skolans verksamhet och att deras synpunkter tas i beaktande då skolans verksamhet utvecklas. 

Kyrkslätt som föregångare

I två av Kyrkslätts skolor, Masalan koulu och Vuorenmäen koulu genomfördes en pilotering av modellen för en skola baserad på barnens rättigheter åren 2017–2019. Målet var att förankra de nya grunderna för läroplanen genom att utveckla grunden för barnets rättigheter i skolan, testa redskap som baserar sig på barnets rättigheter, t.ex. klassavtal som grundar sig på barnets rättigheter och material om barnets rättigheter som producerats av UNICEF. På lång sikt är målet en skolvärld där all verksamhet främjar förverkligandet av barnets rättigheter.

I bakgrunden för detta arbete fanns UNICEF:s internationella modell Rights Respecting School som modifierades för våra finländska förhållanden. Utvecklingsobjekt i båda skolorna var kunskaper om, färdighet i och inställningar till barnets rättigheter, förhindrande av mobbning och utslagning samt den ömsesidiga respekten och stämningen bland eleverna. Under pilotprojektet gjorde skolorna upp verksamhetsplaner för en skola baserad på barnets rättigheter. 

Efter pilotskedet har skolorna fortsatt att självständigt utveckla verksamheten. Inom Kyrkslätts finska utbildningstjänster har man för avsikt att utvidga programmet för en rättighetsbaserad skola till alla skolor inom den grundläggande utbildningen: en specialsakkunnig från UNICEF Finland introducerar först programmet för skolornas rektorer och efter det ger pilotskolornas rektorer handledning och utbildning till de andra skolornas rektorer och personal för ibruktagande av programmet. Verksamheten fortsätter.

Slutrapport (Finlands UNICEF): Förankring av modellen för en skola baserad på barnens rättigheter i skolan i enlighet med grunderna för läroplanen, Skolpilotprojekt 2017–2019 (på finska)

Ytterligare information
lapsiystavallinenkunta@kyrkslatt.fi