Välj en sida

Gårdarna vid Kartanonrannan päiväkoti och Masalan päiväkoti kommer att byggas om under sommaren 2024. Planerna för gårdarna har utarbetats av kommunens anställda och planerare. Barn, vårdnadshavare och personal inom småbarnspedagogiken har också deltagit i planeringsprocessen. Personalen på daghemmen har spelat en nyckelroll när det gäller att reflektera över användbarheten av de nya gårdarna och den nya verksamhetskulturen.  

En naturlig gård som uppmuntrar till rörelse

Fysisk aktivitet är viktigt för barns växande, utveckling och lärande. Tanken bakom förnyandet av daghemsgårdarna har varit att skapa meningsfulla platser att leka på och berika barnens lek. Att vistas i naturen stärker också immunförsvaret, det vill säga kroppens motståndskraft. En naturlig gård förstärker förhållandet till naturen och en aktiv livsstil. Efter daghemsdagen kan gårdarna användas av alla familjer i kommunen. Så det är värt att ta med hela familjen för att bekanta sig med dem.

Vad händer under renoveringarna

Sand- och säkerhetsunderlagen på gårdarna kommer att ersättas med naturmaterial. Naturliga element så som stenar, trädstammar och växtlighet kommer att placeras på gårdarna utöver de byggda lekplatserna. I mån av möjlighet kommer man i ombyggnadsarbetena att använda material och utrustning som redan finns i kommunen. Stängslen mellan gårdarna för äldre och yngre barn kommer att avlägsnas.

De nya innergårdarna erbjuder fantastiska möjligheter

”Det här var en fantastisk möjlighet som togs tillvara med entusiasm och fördomsfrihet i ett brett samarbete”, säger Anu Vesiluoma, direktör för småbarnspedagogik.

”Inom småbarnspedagogiken har man alltid utnyttjat naturen som lek- och inlärningsmiljö, men det här är första gången som vi tack vare statsunderstödet kan bidra till att göra två daghemsgårdar naturligare. Inom småbarnspedagogiken fostras barnen till en hållbar livsstil och därför är det viktigt för oss att ta tillvara på befintlig utrustning och befintligt material när vi renoverar våra gårdar”, fortsätter hon.

Enligt Vesiluoma lockar naturliga gårdar barnen att leka och röra sig på ett helt annat sätt än byggda miljöer som lämnar lite utrymme för barnens kreativitet.

”Ur ett barns synvinkel behöver inte allt på en lekplats vara färdigt och ’snyggt’ – motoriken utvecklas också på ett helt annat sätt när en lekplats erbjuder variation och utmaningar.”

Enligt Vesiluoma uppmuntrar till exempel borttagandet av stängslen mellan gårdarna barn i olika åldrar att leka tillsammans och lära av varandra – vilket skapar mer utrymme för barn och rörelse.

”I framtiden kommer vi säkert att få se mer av glädjen i att springa och spela boll på lekplatserna”, säger Vesiluoma.

Gårdsarbetenas tidsplan och aktörer

De nya lekplatserna kommer att vara klara att tas i bruk i augusti när den nya verksamhetsperioden inleds. Planteringsarbetena fortsätter ännu under hösten 2024.

För planeringen av Kartanonrannan päiväkotis gård svarade FCG Finnish Consulting Group och som entreprenör fungerar SRG Urakointi Oy. För planeringen av Masalan päiväkotis gård svarade Ark-byyro och som entreprenör fungerar Rakennus & LVI Ehrnsten Oy.

Kyrkslätts kommun har fått understöd från Regionförvaltningsverket för att göra Kartanonrannan päiväkotis och Masalan päiväkotis gårdar naturligare och mer motionsinriktade. Understödet var ett engångsbidrag och beviljades 2023. Mer information om understödet och om dem som fått understöd finns på adressen https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/70087712

Tidigare meddelanden om byggarbetena på daghemsgårdarna under sommaren 2024:

Masalan päiväkotis gård iståndsätts – arbetet görs vardagar från början av juni till slutet av juli 2024

Kartanonrannan päiväkotis och Kartanonrannan koulus gårdar iståndsätts – arbetet görs vardagar och veckoslut från juni till slutet av juli 2024