Välj en sida
kirkkonummi

Principer för användning av skolornas gymnastiksalar under kvällar och veckoslut

Kyrkslätts kommun stöder hobby- och fritidsverksamhet bl.a. genom att upplåta lokaler till andra aktörer då de inte behövs för enhetens egen basverksamhet. Gymnastiksalarna står till kommunens andra aktörers och lokala föreningars förfogande på vardagar, veckoslut och under lovtider. Gymnastiksalarna kan också användas för turneringar och olika evenemang. För användning av gymnastiksalarna beviljas regelbundna turer för hela läsåret och enskilda användningsturer. Varje lokals innehavare ska följa upp användningen av turerna. 

De regelbundna turerna och sommarturerna (inkl. turerna som kan sökas för lägerverksamhet) ledigförklaras årligen sammanställt av ungdoms- och idrottstjänsterna. De regelbundna turerna och sommarturerna bereds sammanställt i ungdoms- och idrottstjänsterna enligt inkomna ansökningar, turfördelningsgrunderna och tillgängliga lokaler/turer.  Enskilda användningsturer kan beviljas när som helst under verksamhetsperioden.

Beslut om regelbundna turer och sommarturer i skolornas gymnastiksalar fattas i skolorna. Om det ur skolans perspektiv vore ändamålsenligt att bevilja någon eller några turer på ett annat sätt än så som föreslagits i beredningen tar skolan kontakt med beredaren. Beslut om ändringar fattas tillsammans. Beslut om enskilda användningsturer fattas direkt i skolan.

Ansökningstid, beslut och tidtabell för avbokning av turer

Regelbundna turer:

 • Ledigförklaras senast vecka 9.
 • Besluten skickas till de sökande senast 30.4.
 • De som beviljats turer ska senast vecka 32 avboka de turer som blir oanvända.

Sommarturer:

 • Ledigförklaras senast vecka 49.
 • Besluten skickas till de sökande senast 31.1.
 • De som beviljats turer ska senast vecka 18 avboka de turer som blir oanvända.

Säsongernas längd

Sommarsäsong:

 • Juni från och med vecka 23 och de två (2) första veckorna i augusti. 

Regelbundna turer (höst-vår):

 • Höstsäsongen: måndagen veckan efter skolstart – vecka 50.
 • Vårsäsongen: vecka 2 – vecka 20.

Turer som kan reserveras:

 • Vardagsturer måndag–fredag kl. 16.00/17.00–21.45/22.00
 • Veckoslutsturer lördag–söndag kl. 8.00–21.45/22.00 Veckosluten står också till föreningars förfogande för turneringar och evenemang.

Beviljande av användningsturer

Användningsturerna beviljas i följande prioritetsordning:

 1. Verksamhet som ordnas av skola, läroinrättning eller utbildningsväsendet och som inte omfattas av läro- och arbetsplanerna.
 2. Annan kommunal verksamhet.
 3. Verksamhet av föreningar med hemort i Kyrkslätt.
 4. Verksamhet av andra sammanslutningar i Kyrkslätt (t.ex. församlingar och andra religiösa samfund samt andra fria grupper).
 5. Verksamhet av föreningar med annan hemort än Kyrkslätt.
 6. Verksamhet av företag

Då turer beviljas beaktas om lokalen är lämplig för det sökta ändamålet. Då turer fördelas till föreningar och andra sammanslutningar har verksamhet för barn och unga prioritet.
Avbokning av användningsturer under verksamhetsperioden

När den som fått användningsturen avbokar

 • Användaren ska avboka den tur som blir oanvänd senast sju (7) dygn innan turen börjar.

När den som beviljat användningsturen avbokar

 • Beviljaren kan behöva avboka en enskild användningstur för sin egen verksamhets eller annan användnings skull. Användaren informeras om detta senast 14 dygn före den användningsturen.
 • Beviljaren kan avboka en eller flera användningsturer på grund av verksamhet i strid med bruksanvisningarna. Reserveraren får en skriftlig anmärkning om försummelse av anvisningarna, en anmärkning kan leda till att en eller flera turer avbokas.
 • En användningstur kan också avbokas på grund av oöverstigligt hinder (force majeure). 

Fakturering och ersättningar för användning

 • För användningsturerna uppbärs avgifterna enligt den prislista som gäller vid tidpunkten.
 • Om användaren skadar fastigheten, utrustningen eller annan egendom i lokalen krävs den som förorsakat skadan på alla de faktiska kostnaderna för skadan.

Principer för användning av skolornas gymnastiklokaler under kvällar och veckoslut Bildnings- och fritidsnämnden 18.3.2020 § 26 (pdf)