Välj en sida
kirkkonummi

Musikklass

Läropliktiga elever kan ansöka till betonad undervisning som t.ex. kan vara språk, naturvetenskaper, musik, bildkonst eller gymnastik.

Jokirinteen koulus musikklass för musikinriktade elever

Till Jokirinteen koulus musikklass för musikinriktade elever (åk 3) väljs elever på basis av urvalsprov. Om testet och poänggränserna beslutar årligen musikklassernas lärare tillsammans med rektorn. Till musikklassen kan söka alla de elever i åk 2 i Kyrkslätts kommuns finskspråkiga skolor som anmält sig till testet inom utsatt tid. Vårdnadshavarna till alla elever i åk 2 i kommunens finskspråkiga skolor får ett infopaket med beskrivning av studierna på musikklassen, en kallelse till ett gemensamt infomöte för vårdnadshavare och elever i Jokirinteen koulu samt anvisningar om anmälan till inträdestesten.

Musikklassverksamheten är i första hand avsedd för elever som är fast bosatta i Kyrkslätt. (28 § lagen om grundläggande utbildning). Från åk 3 tas högst 32 elever till musikklassen. Klassen grundas om minst 18 elever ansöker om det. Eleverna väljs på basis av det sammanlagda poängantalet i inträdestestet, som ordnas skilt. Om flera elever får samma lägsta poängantal som berättigar till en plats, väljs eleven genom lottdragning.

En elev som flyttar till Kyrkslätt från en annan kommun kan antas till musikklassen endast om eleven gått i motsvarande musikklass i sin förra hemkommun och det finns lediga elevplatser i en musikklass med motsvarande klassnivå.

Förhållanden

Till musikklassen kan söka alla de elever i åk 2 i Kyrkslätts kommuns finskspråkiga skolor som anmält sig till testet inom utsatt tid.