Välj en sida
kirkkonummi

Digital portfolio

Inom Kyrkslätts småbarnspedagogik avses med portfolio en samling av barnets personliga dokument. Arbetssättet i anknytning till portfolion baserar sig på vissa pedagogiska principer. Principer som styr portfolioarbetet är barnorientering, individualitet, barnets delaktighet och positivitet. I portfolion blir stigen för barnets individuella uppväxt och lärande, intressen och andra erfarenheter som är av betydelse för barnet självt synliga på ett positivt sätt. Med hjälp av portfolioarbetet bildas barnets aktiva relation till dokumentering av eget lärande och egen uppväxt. Portfolioarbetet är en del av den pedagogiska dokumenteringen och planeringen, utvecklingen och utvärderingen av den pedagogiska verksamheten.

Barnet deltar i dokumenteringen som hör ihop med portfolioarbetet och valet av de dokument som ska läggas till i portfolion. För att portfolioarbetet ska kunna genomföras ändamålsenligt är det viktigt att också barnets egna tankar och kommentarer alltid inkluderas i anslutning till de valda dokumenten. Det reflekterande samtalet utifrån dokumenten i portfolion bildar sambandet mellan portfolioarbetet och den pedagogiska dokumenteringen, varvid portfolioarbetet också stödjer utvecklingen av den inklusionsbaserade och barnorienterade verksamhetskulturen vid sidan om sina andra mål.

(Kyrkslätts plan för småbarnspedagogik, 2022, s. 52)

""